Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Jastarnia
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Świadczenie pielęgnacyjne


Nowe zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego

Urząd Miasta Jastarni informuje, iż z dniem 1 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548), modyfikująca zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego oraz wprowadzająca nowe świadczenie - specjalny zasiłek opiekuńczy. Nowelizacja wprowadza przede wszystkim zmiany do ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.).

Świadczenie pielęgnacyjne

Nowe przepisy zawężają krąg podmiotów, które mogą pobierać świadczenie pielęgnacyjne, do osób opiekujących się osobami, których niepełnosprawność powstała nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia. Jednocześnie rozszerzają katalog przesłanek negatywnych, uniemożliwiających uzyskanie świadczenia (m.in. o sytuację, w której osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do nowego świadczenia - specjalnego zasiłku opiekuńczego), w taki sposób, aby nie występowały sytuacje pobierania dwóch świadczeń na jedną osobę. Ponadto nowelizacja podwyższyła wysokość świadczenia pielęgnacyjnego do kwoty 620 zł (obecnie jest to 520 zł).

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

  • matce albo ojcu,

  • opiekunowi faktycznemu dziecka,

  • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

  • innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności - jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Osobom, o których mowa pkt 4, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

  • rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

  • nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

  • nie ma osób, tj. opiekuna faktycznego dziecka, osoby będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Niezwykle istotną zmianą wynikającą z nowelizacji jest wprowadzenie nowego świadczenia opiekuńczego - specjalnego zasiłku opiekuńczego. Przysługuje on osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Specjalny zasiłek opiekuńczy zostanie przyznany, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych (obecnie kwota ta wynosi 623 zł). Wysokość nowego świadczenia odpowiada dotychczasowej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego (520 zł). Zasiłek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłacany będzie w wysokości 1/30 specjalnego zasiłku opiekuńczego za każdy dzień. Należna kwota zasiłku zaokrąglana będzie do 10 groszy w górę. Specjalny zasiłek opiekuńczy przyznaje się na okres zasiłkowy. Ustalając prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, organ właściwy zwraca się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w celu weryfikacji okoliczności dotyczących spełniania warunków, o których mowa w art. 16a. Aktualizację wywiadu, przeprowadza się po upływie 6 miesięcy, jeżeli do końca okresu, na który ustalone zostało prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, pozostało więcej niż 3 miesiące, oraz w każdej sytuacji, gdy zaistnieją wątpliwości co do spełniania warunków, o których mowa w art. 16a.

Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 5 lit. c (dotyczącego wysokości świadczenia pielęgnacyjnego), który wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2013 r. Osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują prawo do tego świadczenia w dotychczasowej wysokości do dnia 30 czerwca 2013 r., jeżeli spełniają warunki określone w przepisach dotychczasowych. Oznacza to, że świadczenie pielęgnacyjne z dniem 30 czerwca 2013 r. wygasa na mocy prawa. Osoby mające prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na „starych zasadach” będą musiały złożyć nowe wnioski ubiegając się o ustalenie prawa do świadczenie pielęgnacyjnego oraz specjalnego świadczenia opiekuńczego. Jeżeli spełnią warunki określone w przepisach zmienionej ustawy, stosowne świadczenie będzie przyznane od 1 lipca 2013 r.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 SRD Zalacznik nr 18 - Wniosek o swiadczenie piel gnacyjne 2013.doc (DOC, 98KB) 2013-01-28 09:43:42 411 razy
2 SRD Zalacznik nr 17 - Wniosek o specjalny zasi ek opieku czy 2013.doc (DOC, 13KB) 2013-01-28 09:43:42 381 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Turzynska 28-01-2013 09:28:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Turzynska 28-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Beata Turzynska 28-01-2013 09:44:12