Samodzielne stanowisko Ochrony Środowiska

pokój 305 (III piętro)

Inspektor ds. Ochrony Środowiska

mgr KAMILA ŻELECHOWSKA

 

 

Do zadań Inspektora ds. Ochrony Środowiska należy:

 • Prowadzenie postępowania oceny oddziaływania na środowisko i przygotowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

 • Prowadzenie postępowania i przygotowywanie decyzji o pozwoleniu na usuwanie drzew i krzewów;

 • Prowadzenie procedur wydawania decyzji karnych za usuwanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia;

 • Przygotowanie wniosków o pozwolenie na wycinkę drzew na terenach gminnych do Starosty Puckiego, Powiatowego Konserwatora Zabytków i Leśnictwa Jastarnia wraz z opracowywaniem inwentaryzacji drzew;

 • Prowadzenie procedury i przygotowywanie decyzji zezwalających na prowadzenie działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz odbieraniu i transporcie nieczystości ciekłych;

 • Nadzór nad wykonywaniem zadań określonych w zezwoleniach przez firmy prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz odbierania i transportu nieczystości ciekłych;

 • Prowadzenie ewidencji podpisanych umów na odbiór odpadów komunalnych;

 • Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków;

 • Kontrola realizacji regulaminu utrzymania czystości i porządku w Mieście Jastarnia w koordynacji z innymi jednostkami: SM i GKiM;

 • Prowadzenie ewidencji obiektów, w których wykorzystywane są wyroby zawierające azbest, przyjmowanie oświadczeń o miejscach wykorzystywania wyrobów zawierających azbest i zakończeniu ich użytkowania;

 • Prowadzenie ewidencji firm prowadzących działalność w zakresie odbioru i utylizacji odpadów zawierających azbest;

 • Przygotowywanie opinii planów gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi w czasie prowadzenia działalności gospodarczej na terenie powiatu puckiego;

 • Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie zadań z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz realizacja dofinansowanych zadań;

 • Prowadzenie procedur aktualizacji PGO, POŚ, Programu usuwania azbestu z terenu gminy, Regulaminu utrzymania i czystości w Mieście Jastarnia oraz nadzór nad wykonywaniem ich zapisów;

 • Nadzór i kontrola inwestycji w zakresie ochrony środowiska;

 • Przygotowywanie opinii planów i strategii dot. ochrony środowiska wyższego szczebla;

 • Sporządzanie sprawozdań i naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska;

 • Nadzór nad wykonywaniem zadań i sprawozdawstwo dot. Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz sprawozdawstwo dotyczące Aglomeracji Jastarnia;

 • Prowadzenie edukacji ekologicznej i nadzór nad gminnymi wydawnictwami dot. ochrony środowiska;

 • Kontrola nasadzeń drzew prowadzanych w związku z obowiązkiem nałożonym w decyzjach o pozwoleniu na wycinkę drzew na terenach gminnych oraz sprawozdawstwo w tym zakresie;

 • Sprawozdawstwo w zakresie ilości zebranych selektywnie odpadów do Urzędu Marszałkowskiego i WFOŚ;

 • Przygotowywanie opinii dla transgranicznego postępowania oceny oddziaływania środowisko;

 • Przygotowywanie wniosków o zaświadczenie organu odpowiedzialnego za nadzór nad obszarami Natura 2000 o braku szkodliwości inwestycji na obszary Natura 2000, dla inwestycji ubiegających się o dofinansowanie ze środków UE;

 • Przygotowywanie Załącznika 2.1 Informacja o zakresie przeprowadzonej OOŚ – dla inwestycji gminnych ubiegających się o dofinansowanie ze środków UE;

 • Udostępnianie informacji o środowisku i przekazywanie danych o nim do publicznie dostępnego wykazu danych zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jastarni.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Natalia Sikora 24-02-2012 13:44:38
Wytworzenie dokumentu: Natalia Sikora 24-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Ewa Świątczak 25-04-2016 09:35:29