Publicznie dostępny wykaz danych 2012

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Postanowienie Burmistrza Miasta Jastarni o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) 2012-02-24 12:23:12
Decyzja Burmistrza Miasta Jastarni o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 216 w Jastarni 2012-02-24 12:24:20
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie systemu prowadzącego zrzut i rozprowadzanie wód deszczowych z terenu skanalizowanego miejscowości Jurata 2012-02-24 12:23:37
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych, Trakt Św. Wojciecha 43/45, 80-044 Gdańsk 2012-03-05 11:10:26
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Usługi Transportowe Robert Lewicki, Trzy Gracki 8, 84-107 Starzyno 2012-03-05 11:11:06
Wniosek Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej, 43-100 Tychy, ul. Edukacji 37 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie Ośrodka Wypoczynkowego POSEJDON 2012-03-05 11:11:37
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wpływu inwestycji na środowisko prowadzonego na wniosek Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej, 43-100 Tychy, ul. Edukacji 37 dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie Ośrodka Wypoczynkowego POSEJDON 2012-03-05 11:12:11
Postanowienie o ustalanie zakresu konieczności i zakresu OOŚ w toku postępowania o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wpływu inwestycji na środowisko prowadzonego na wniosek Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej, 43-100 Tychy, ul. Edukacji 37 dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie Ośrodka Wypoczynkowego POSEJDON 2012-03-05 11:12:41
Wniosek Miasta Jastarnia o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2012-06-04 14:07:06
Postanowienie o konieczności przeprowadzenia procedury ooś i jej zakresie 2012-07-03 12:57:54
decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2012-07-09 14:59:22
Raport oddziaływania na środowisko - wyłożenie do publicznego wglądu 2012-07-11 14:52:12
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności regulowanej 2012-07-11 15:04:22
wpis do ewidencji działalności regulowanej 2012-07-13 09:15:20
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2012-07-27 11:47:23
wpis do ewidencji działalności regulowanej 2012-08-24 08:30:00
wpis do ewidencji działalności regulowanej 2012-09-27 12:49:30
Wniosek PUK KOMEX Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2012-11-07 10:49:09
Postanowienie o nałożeniu na PUK KOMEX Sp. z o.o. obowiązku sporządzenia raportu oceny oddziaływania inwestycji na środowisko 2012-11-07 11:05:36
raport oddziaływania przedsięwzięcia na inwestycję 2012-12-12 11:55:47