Sprawozdania IV kwartał 2012 roku

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Rb-27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012r. 2013-02-25 10:50:06
Rb-28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012r. 2013-02-25 10:46:32
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2012r. 2013-02-25 10:38:16
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2012r. 2013-02-25 10:36:21
Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 2012r. 2013-02-25 10:34:15
Rb-UN roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 2012r. 2013-02-25 10:32:22
Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2012r. 2013-02-25 10:30:03
Rb-PDP roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu na koniec 2012r. 2013-02-25 10:28:34
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 2013-02-25 10:26:38
Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego Gminy Jastarnia sporządzony na dzień 31.12.2012r. 2013-05-10 12:50:14
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2012r. 2013-05-10 12:47:51
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2012r. 2013-05-10 12:46:04
Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gminy Jastarnia sporządzony na dzień 31.12.2012r. 2013-05-10 12:43:51
Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2012r. 2013-05-09 11:43:43
Zarządzenie Nr 66/2013 Burmistrza Miasta Jastarnia z dnia 28.03.2013r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2012 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz informacji o stanie mienia komunalnego 2013-05-07 12:41:29
Zarządzenie Nr 65/2013 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 28.03.2013r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Jastarnia za 2012 rok 2013-05-07 12:36:56