Informacja dotycząca składania wniosków o warunki zabudowy

W związku z realizacją obowiązku wskazanego w art. 88f ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1450, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w dniu 22.04.2015 r. przekazał do tutejszego urzędu mapy zagrożenia powodziowego (MZP) i mapy ryzyka powodziowego (MRP), które w myśl art. 76 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego są dokumentem planistycznym i obowiązkiem organów administracji jest uwzględnianie danych w nich zawartych w różnego rodzaju dokumentach planistycznych z zakresu zagospodarowania przestrzennego, w tym decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzjach o warunkach zabudowy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

W/w mapy opublikowane są na stronie http://www.isok.gov.pl/pl/mapy-zagrozenia-powodziowego-i-mapy-ryzyka-powodziowego oraz dostępne w Urzędzie Miasta Jastarni p. 305.

Według map, znaczna część Gminy Jastarnia leży na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, co skutkuje zakazami określonymi w art. 88l ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne m.in. zakazem wprowadzania nowej zabudowy, zmiany ukształtowania terenu czy lokalizowania nowych inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz inwestycji mogących zanieczyścić wody w przypadku wystąpienia powodzi. Z zakazów tych, jeśli nie utrudni to zarządzania ryzykiem powodziowym, w drodze decyzji może zwolnić Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

W związku z powyższym tutejszy urząd, rekomenduje przed złożeniem wniosku o warunki zabudowy, w pierwszej kolejności sprawdzenie, czy dana działka leży w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 6c ustawy Prawo wodne) i zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku uzyskanie przez Inwestora decyzji zwalniającej od zakazów określonych w art. 88l ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne.
W innym przypadku, Burmistrz Miasta Jastarni w trakcie postępowania wezwie Inwestora do uzupełnienia wniosku, co może przedłużyć procedurę wydania warunków zabudowy. Brak decyzji zwalniającej skutkować będzie odmową ustalenia warunków zabudowy.
Wobec powyższego, do wniosku o warunki zabudowy zaleca się załączanie w/w decyzji.

Wnioski o wydanie decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku zwalniającej z zakazów można pobrać na stronie: http://www.rzgw.gda.pl/index.php?mod=content&path=11,324,514

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Świątczak 24-07-2015 12:19:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Świątczak 24-07-2015
Ostatnia aktualizacja: Ewa Świątczak 24-07-2015 12:26:35