Uchwały Rady Miejskiej Jastarni z 2017 roku

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXXIII/297/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego gruntu położonego w Jastarni 2017-04-10 14:47:06
Uchwała Nr XXXIII/296/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez nieruchmość gminną położoną w Jastarni 2017-04-10 14:44:32
Uchwała Nr XXXIII/295/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu gminnego w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków nieruchmości przyległej, położonej w Jastarni 2017-04-10 14:42:24
Uchwała Nr XXXIII/294/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchmości położonej w miejscowości Jastarni 2017-04-10 14:39:50
Uchwała Nr XXXIII/293/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 marca 217 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia 2017-04-10 11:24:55
Uchwała Nr XXXIII/292/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia gody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia 2017-04-10 11:24:19
Uchwała Nr XXXIII/291/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia 2017-04-10 11:23:44
Uchwała Nr XXXIII/290/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata 2017-04-10 11:23:11
Uchwała Nr XXXIII/289/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia ?Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kuźnica w mieście Jastarni?. 2017-04-10 11:22:17
Uchwała Nr XXXIII/288/2017 Rady miejskiej Jastarni z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jastarnia oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Jastarni 2017-04-10 11:21:35
Uchwała Nr XXXIII/287/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jastarnia w roku 2017 2017-04-10 11:16:47
Uchwała Nr XXXIII/286/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jastarnia 2017-04-10 11:15:53
Uchwała Nr XXXIII/285/2017 rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 marca 217 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez inne niż Gmina Jastarnia osoby prawne, osoby fizyczne oraz zakresu kontroli ich prawidłowego wykorzystania 2017-04-10 11:14:13
Uchwała Nr XXXIII/284/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru i odpowiadającej im punktacji do klas pierwszych szkoły podstawowej, dla której Gmina Jastarnia jest organem prowadzącym, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół 2017-04-10 11:13:12
Uchwała Nr XXXIII/283/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów oraz określenia ich wartości punktowej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej w Gminie Jastarnia 2017-04-10 11:12:27
Uchwała Nr XXXIII/282/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr X/63/2011 Rady Miasta Jastarnia z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 2017-04-10 11:11:47
Uchwała Nr XXXIII/281/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 marca 217 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe 2017-04-10 11:11:15
Uchwała Nr XXXIII/280/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXIX/251/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Jastarnia na 2017 rok 2017-04-10 11:10:14
Uchwała Nr XXXIII/279/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miast Jastarnia na lata 2017-2021 2017-04-10 11:08:04