Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Jastarnia
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW I NAGRÓD GMINY JASTARNIA


załącznik do Uchwały Nr XXXVI/327/2017

Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29.06.2017 r

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW I NAGRÓD GMINY JASTARNIA

§ 1

1. Do ubiegania się o stypendium lub nagrodę Gminy Jastarnia mają prawo uczniowie i studenci będący mieszkańcami Gminy Jastarnia.

2. Stypendia Gminy Jastarnia są przyznawane :

1) uczniom szkół podstawowych i gimnazjów;

2) uczniom szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych dla młodzieży;

3) studentom szkół wyższych o uprawnieniach szkół publicznych studiujących w trybie stacjonarnym - do ukończenia 26 roku życia.

3. Nagrody Gminy Jastarnia są przyznawane uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, studentom, będącym laureatami konkursów, festiwali, przeglądów oraz olimpiad ogólnopolskich lub międzynarodowych przynajmniej na szczeblu wojewódzkim, w każdej dziedzinie, osiągającym jednocześnie dobre wyniki w nauce i dobre zachowanie.

§ 2

1. Stypendium za naukę w szkole podstawowej i gimnazjum wynosi co najmniej 100 zł miesięcznie i jest przyznawane uczniom, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1) uczeń uzyskał w poprzednim roku szkolnym średnią ocen ze wszystkich przedmiotów wpisanych na świadectwie co najmniej 5,1;

2) uczeń uzyskał ze sprawowania ocenę przynajmniej bardzo dobrą;

3) uczeń jest laureatem kuratoryjnego konkursu przedmiotowego na szczeblu szkolnym i brał udział w tym konkursie na szczeblu przynajmniej powiatowym lub uczeń jest laureatem konkursu przedmiotowego lub artystycznego o charakterze indywidualnym, przynajmniej na szczeblu powiatowym;

4) § 2 ust. 1 pkt 3 nie dotyczy uczniów, którzy w roku szkolnym 2016/2017 ukończyli klasę pierwszą gimnazjum;

5) uczeń bierze aktywny udział w życiu szkoły lub lokalnej społeczności;

6) uczeń nie ubiega się lub nie uzyskuje stypendium w innej gminie niż gmina Jastarnia,

7) o stypendium mogą ubiegać się:

a) w roku 2017 uczniowie 2 i 3 klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych i uczniowie 2 i 3 klas gimnazjum;

b) w roku 2018 uczniowie 3 klasy gimnazjalnej w szkołach podstawowych i uczniowie 3 klasy gimnazjum oraz uczniowie 8 klasy szkoły podstawowej;

c) od roku 2019 uczniowie 8 klasy szkoły podstawowej.

2. Stypendium za naukę w szkołach ponagimnazjalnych i ponadpodstawowych wynosi co najmniej 150 zł miesięcznie i jest przyznawane uczniom, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1) uczeń uzyskał w poprzednim roku szkolnym średnią ocen ze wszystkich przedmiotów wpisanych na świadectwie co najmniej 4,75;

2) uczeń uzyskał ze sprawowania ocenę przynajmniej bardzo dobrą;

3) uczeń jest laureatem konkursu bądź olimpiady przedmiotowej przynajmniej na szczeblu szkolnym lub bierze aktywny udział w życiu szkoły albo lokalnej społeczności;

4) nie ubiega się lub nie uzyskuje stypendium w innej gminie niż gmina Jastarnia;

3. Stypendium naukowe dla studentów szkół wyższych wynosi co najmniej 200 zł miesięcznie i jest przyznawane studentom, których średnia ocen ze wszystkich egzaminów w każdym semestrze ostatniego roku akademickiego, zaliczonych w pierwszym terminie wyniosła co najmniej 4,3.

§ 3

1. Nagrody Gminy Jastarnia są wypłacane jednorazowo i wynoszą co najmniej 200 zł.

2. Uczeń lub student ma prawo ubiegać się jednocześnie o stypendium oraz nagrodę Gminy Jastarnia

§ 4

1. Z wnioskami o przyznanie stypendium lub nagrody Gminy Jastarnia występują:

1) kandydaci - wyłącznie w przypadku osób pełnoletnich;

2) rodzice lub opiekunowie prawni ucznia;

3) wychowawca klasy lub dyrektor szkoły.

2. Wnioski o przyznanie stypendium Gminy Jastarnia wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Jastarni do:

1) 30 września każdego roku - uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych,

2) 10 października każdego roku - studenci szkół wyższych.

3. Wnioski o przyznanie nagrody Gminy Jastarnia wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Jastarni do 10 października każdego roku.

4. Wnioski złożone po terminie rozpatrywane będą wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych, po złożeniu szczegółowego wyjaśnienia dot. przyczyn spóźnienia.

5. Wzory wniosków ustala w formie zarządzenia Burmistrz Jastarni.

6. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1) potwierdzone kserokopie świadectw,

2) dokumenty potwierdzające osiągnięcia oraz udział w konkursach, festiwalach, przeglądach i olimpiadach,

3) zaświadczenie z gminy w której uczeń jest zameldowany na stałe, iż nie ubiega się lub nie otrzymuje stypendium za wyniki w nauce w tej gminie - wymóg ten nie dotyczy uczniów zameldowanych na stałe na terenie gminy Jastarnia.

§ 5

1. Stypendia Gminy Jastarnia przyznawane są na okres dziesięciu miesięcy, od września do czerwca.

2. Stypendium wypłacane jest z dołu, w ostatnim roboczym dniu miesiąca.

3. W przypadku zaprzestania nauki stypendium nie przysługuje. O fakcie zaprzestania nauki osoba otrzymująca stypendium natychmiast powinna zawiadomić Urząd Miejski w Jastarni.

4. Warunkiem otrzymania stypendium za wyniki w ostatniej klasie szkoły podstawowej lub gimnazjum jest dostarczenie przez ucznia w terminie do 30 września dokumentu potwierdzającego kontynuację nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej.

5. Warunkiem otrzymania stypendium za wyniki w ostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej jest dostarczenie przez ucznia w terminie do 10 października dokumentu potwierdzającego kontynuację nauki w szkole wyższej o uprawnieniach szkół publicznych na studiach stacjonarnych.

§ 6

1. Wnioski o stypendia i nagrody opiniuje Komisja Stypendialna.

2. W skład Komisji Stypendialnej wchodzą:

1) Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Turystyki i Sportu Rady Miejskiej Jastarni - będący Przewodniczącym Komisji Stypendialnej,

2) Przewodniczący Rady Miejskiej Jastarni,

3) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jastarni,

4) przedstawiciel Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Jastarni,

5) przedstawiciel Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Jastarni,

6) pracownik Urzędu Miejskiego w Jastarni.

3. Posiedzenie Komisji zwołuje Przewodniczący, nie później niż do 30 października danego roku.

4. Osoby wymienione w § 6 ust.2 podlegają wyłączeniu z głosowania w sprawie wniosków dotyczących członków ich rodzin oraz osób wobec których pozostają w takim stosunku faktycznym, iż wynik głosowania może wpływać na ich prawa lub obowiązki.

5. Komisja składa Burmistrzowi Jastarni propozycję kwot przyznawanych stypendiów i nagród, w ramach środków zaplanowanych w budżecie Gminy Jastarnia, w formie protokołu, po rozpatrzeniu wniosków i przeprowadzonym głosowaniu zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 3 członków Komisji.

§ 7

1. Wyniki procedury kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Komisję zatwierdza Burmistrz Jastarni.

2. Lista osób, którym przyznano stypendia i nagrody Gminy Jastarnia, podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jastarni oraz w prasie lokalnej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Pokrywka-Klein 12-09-2017 08:37:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emilia Pokrywka-Klein 12-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Emilia Pokrywka-Klein 12-09-2017 08:37:55