REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW, NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ GMINY JASTARNIA ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE


załącznik do Uchwały Nr XXXVI/327/2017

Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29.06.2017 r

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW, NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ GMINY JASTARNIA ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE

§ 1

1. Regulamin określa zasady i tryb przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień Gminy Jastarnia dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz trenerów, którzy zajmowali się szkoleniem sportowców osiągających wybitne sukcesy .

2. Stypendia i nagrody Gminy Jastarnia, o których mowa w ust. 1 mogą być przyznawane osobom fizycznym będącym mieszkańcami Gminy Jastarnia.

3. Dyscyplinami sportu o istotnym znaczeniu dla Gminy Jastarnia są dyscypliny sportu, znajdujące się w wykazie polskich związków sportowych oraz dyscypliny sportu uprawiane w klubach sportowych działających na terenie Gminy Jastarnia.

§ 2

1. Stypendia dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym przysługują osobom spełniającym łącznie następujące warunki:

        1. członkom Kadry Narodowej;

2) sportowcom, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku zostali laureatami zawodów sportowych o randze wojewódzkiej, krajowej lub międzynarodowej.

2. Stypendia przyznaje się na czas przygotowania do zawodów o randze co najmniej ogólnopolskiej, nie dłużej niż na dziesięć miesięcy.

3. Stypendium wypłacane jest z dołu, w ostatnim roboczym dniu miesiąca i wynosi 200 zł miesięcznie.

§ 3

1. Nagrody za osiągnięte wyniki sportowe są przyznawane osobom, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku zostali laureatami zawodów sportowych o randze wojewódzkiej, krajowej lub międzynarodowej .

2. Nagroda jest wypłacana w kwocie maksymalnej przewidzianej dla zawodów o najwyższej randze, w której kandydat uzyskał tytuł laureata.

3. Nagroda dla sportowca jest wypłacana jednorazowo i w zależności od osiągnięć sportowca wynosi:

1) dla laureatów zawodów o randze mistrzostw wojewódzkich - 300 zł;

2) dla laureatów zawodów o randze mistrzostw Polski - 700 zł;

3) dla laureatów zawodów o randze mistrzostw Europy lub świata - 1500 zł.

4. Nagrodę otrzymać może również trener, który zajmował się szkoleniem zawodników osiągających wybitne sukcesy.

5. Nagroda dla trenera jest wypłacana jednorazowo i w zależności od osiągnięć zawodników wynosi:

1) za laureatów zawodów o randze mistrzostw wojewódzkich - 300 zł;

2) za laureatów zawodów o randze mistrzostw Polski - 700 zł;

3) za laureatów zawodów o randze mistrzostw Europy lub świata - 1500 zł.

§ 4

1. Wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe mogą może być przyznane sportowcom bądź trenerom.

2.  Wyróżnieniami są: statuetki, puchary, medale, strój lub sprzęt sportowy, dyplomy i listy gratulacyjne.

§ 5

1. Z wnioskami o przyznanie stypendiów, nagród i wyróżnień Gminy Jastarnia za osiągnięte wyniki sportowe występują:

1) kandydaci - wyłącznie w przypadku osób pełnoletnich,

2) rodzice lub opiekunowie prawni kandydata,

3) wychowawca klasy lub dyrektor szkoły,

4) trenerzy,

5) kluby sportowe, w którym zrzeszeni są zawodnicy.

2. Nagrody i wyróżnienia Gminy Jastarnia za osiągnięte wyniki sportowe dla sportowców i trenerów mogą zostać przyznane z inicjatywy Burmistrza Jastarni lub Rady Miejskiej Jastarni.

3. Wnioski o przyznanie stypendium, nagrody lub wyróżnienia Gminy Jastarnia za osiągnięte wyniki sportowe wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Jastarni do 10 października każdego roku.

4. Wnioski złożone w innym terminie rozpatrywane będą wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych.

5. Wzory wniosków ustala w formie zarządzenia Burmistrz Jastarni.

6. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1) potwierdzone kserokopie świadectw (w przypadku uczniów),

2) dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe oraz udział w zawodach,

3) dokument potwierdzający, że sportowiec jest członkiem kadry narodowej (w przypadku ubiegania się o stypendium).

7. Kandydat ma prawo ubiegać się jednocześnie o stypendium, nagrodę i wyróżnienie Gminy Jastarnia za osiągnięte wyniki sportowe.

§ 6

1. Wnioski o stypendia, nagrody i wyróżnienia opiniuje Komisja Stypendialna.

2. W skład Komisji Stypendialnej wchodzą:

1) Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Turystyki i Sportu Rady Miejskiej Jastarni - będący Przewodniczącym Komisji Stypendialnej;

2) Przewodniczący Rady Miejskiej Jastarni;

3) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jastarni;

4) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni;

5) pracownik Urzędu Miejskiego w Jastarni.

3. Posiedzenie Komisji Stypendialnej zwołuje Przewodniczący, nie później niż do 30 października danego roku lub, w przypadku złożenia wniosku w innym terminie, w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.

4. Osoby wymienione w § 6 ust.2 podlegają wyłączeniu z głosowania w sprawie wniosków dotyczących członków ich rodzin oraz osób wobec których pozostają w takim stosunku faktycznym, iż wynik głosowania może wpływać na ich prawa lub obowiązki.

5. Komisja składa Burmistrzowi Jastarni propozycję kwot przyznawanych stypendiów, nagród i wyróżnień, w ramach środków zaplanowanych w budżecie Gminy Jastarnia, w formie protokołu, po rozpatrzeniu wniosków i przeprowadzonym głosowaniu zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 3 członków Komisji.

§ 7

1. Wyniki procedury kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Komisję zatwierdza Burmistrz Jastarni.

2. Lista osób, którym przyznano stypendia i nagrody Gminy Jastarnia, podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jastarni oraz w prasie lokalnej.

§ 8

Zawodnika pozbawia się stypendium, jeżeli w okresie jego pobierania:

1) zaprzestał startów w zawodach lub treningów;

2) został ukarany karą dyscyplinarną przewidzianą w statucie danego związku sportowego lub w statucie klubu sportowego;

3) nie spełnia warunków, o których mowa w § 1 i § 2 ust. 1 pkt 1;

4) rażąco uchybił swojej godności lub naraził na szwank dobre imię Gminy Jastarnia, w tym w szczególności został zdyskwalifikowany lub pozbawiony praw zawodnika;

5) zrzekł się pobierania stypendium.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Pokrywka-Klein 12-09-2017 08:39:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emilia Pokrywka-Klein 12-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Emilia Pokrywka-Klein 12-09-2017 08:39:17