ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

NA ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

 

Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni ul. Portowa 24

 

Przedmiot zamówienia: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

 

Termin realizacji świadczenia: Rok 2018

 

Kryterium wyboru oferty: cena

 

Osoby wykonujące SUO powinny spełniać wymogi zgodne z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z 2005 r.).

 

Ogólny zakres wykonywanych czynności: Terapia pedagogiczna, w tym: uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, zwłaszcza kształtowanie umiejętności zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności.

 

Niezbędne wymagania:

1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

2. Wykazać się, co najmniej półrocznym stażem w jednej z następujących placówek:

- szpitalu psychiatrycznym;

- jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

- ośrodku terapeutyczno- edukacyjno-wychowawczym;

-zakładzie rehabilitacji;

- placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub

upośledzeniem umysłowym;

-innej jednostce niż wymienione wyżej świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z

zaburzeniami psychicznym;

3. posiadać udokumentowane przeszklenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności

społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług.

 

Informacje dodatkowe.

- niniejsze zapytanie nie obliguje zamawiającego do zawarcia umowy

-otwarcie oferty cenowej nie ma charakteru publicznego

-po wybraniu najkorzystniejszej oferty zamawiający skontaktuje się wyłącznie z wybranym oferentem.

 

Oferta powinna zawierać:

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV)
 2. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia, kwalifikacji i doświadczenia.
 1. Kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy.
 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 3. Oświadczenie o stanie zdrowia, w tym zdrowia psychicznego
 4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
 5. Oferta cenowa za wykonanie jednej godziny usługi

 

 

Oferty należy składać do dnia 15.12.2017 r. (decyduje data wpływu) osobiście lub pocztą na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni

ul. Portowa 24

84-140 Jastarnia

tel. 58 675-19-02 w godz. 9oo - 15oo

Pok. Nr 7

Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone

 

Załącznik:

  1. Formularz - OFERTA SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH

 

 

 

 

Barbara Koss

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastarni

 

Jastarnia,dnia 05.12.2017 rok

 

 

 

 

 • …………………………………….

( Nazwisko i imię adres oferenta )

 

 

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Portowa 24

84-140 Jastarnia

 

 

 

OFERTA – SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych

dla osób z zaburzeniami psychicznymi składam ofertę następującej treści:

 

   1. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę brutto ……………………zł za 1 godzinę świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi , słownie : …………………………………………………………….

 

   1. Nazwisko , imię i adres wykonawcy………………………………………………...

………………………………………………………………………………………..

 

 1. Oświadczam, że w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do realizacji

zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie

określonym przez zamawiającego.

 

 

 

 1. …………….. ……………………………
 • podpis oferenta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

1 formularz.pdf (PDF, 41KB) 2017-12-05 09:54:52 121 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Klaudia Budzisz 05-12-2017 09:51:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Koss 05-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Klaudia Budzisz 05-12-2017 09:54:52