Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jastarnia w 2019 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2019

 

Burmistrza Jastarni z dnia 09.01.2019 r.

 

Burmistrz Jastarni

 

na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U z 2018, poz. 450 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr II/12/2018 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Jastarnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jastarnia w 2019 roku.

 

Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, realizację zadań publicznych Gminy Jastarnia zgodnie z „Rocznym Programem współpracy Gminy Jastarnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.

 

1. Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w 2019 r.

Cele Programu Współpracy na 2019 rok będą realizowane poprzez zlecenie następujących rodzajów zadań:

a) w dziedzinie sportu, na:

- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w trakcie ferii zimowych oraz organizacja imprez sportowych i uczestnictwo w zawodach wyjazdowych dzieci i młodzieży trenujących piłkę siatkową oraz inne dyscypliny sportowe - 27.000 zł;

- organizacja w trakcie ferii zimowych wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego dla dzieci i młodzieży trenujących piłkę nożną -19.000 zł.

Na zadania w dziedzinie sportu wydatkowano w formie dotacji w 2018 r. kwotę 86.700,00 zł

 

2. Zasady przyznawania dotacji

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Jastarnia.

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w wyznaczonym terminie ofert na druku zgodnym ze wzorem określonym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. (Dz. U.  z  2016 r. poz. 1300)

 1. Do ofert należy dołączyć:

- aktualny odpis lub wyciąg z właściwego rejestru potwierdzającego status prawny oferenta,

- aktualną wersję statutu organizacji

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do 31.01.2019r. oferty w Urzędzie Miejskim w Jastarni ul. Portowa 24 (I piętro pokój nr 101) lub przesłanie oferty na adres korespondencyjny Urzędu Miejskiego w Jastarni tj. 84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24 (liczy się data wpływu) z dopiskiem tytułu zadania. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 1. Oferta musi być kompletna, zawierać wymagane załączniki i być podpisana przez uprawnione osoby.

 1. Złożenie ofert na realizację zadania nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

 1. W przypadku wyboru oferty zlecenie zadania nastąpi w formie:

- powierzenia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji lub

- wsparcia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

 1. Zlecenie zadania i przyznanie dotacji nastąpi na podstawie umowy z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

 

 

Termin i warunki realizacji zadania

 1. Koszty realizacji zadania poniesione przez oferenta przed podpisaniem umowy nie podlegają refundacji przez gminę.

 2. Szczegółowe terminy i warunki realizacji zadania określone zostaną w zawartej umowie.

 

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

 1. Otwarcie, rozpatrzenie ofert i ostateczne rozstrzygniecie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od terminu końcowego przyjmowania ofert.

 1. Przy wyborze oferty zostanie dokonana ocena:

- merytoryczna złożonego projektu i jego zgodności z celami zadania,

- możliwości realizacji zadania przez oferenta, przy uwzględnieniu doświadczenia podmiotu w realizacji tego typu zadań, realności jego wykonania,

- przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania,

- udziału środków własnych oraz innych źródeł finansowania,

- zgodności tematyki i zakresu oferty z celami statutowymi wnioskodawcy,

- proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób realizujących zadanie,

- dotychczasowej współpracy oferenta z samorządem, a w szczególności rzetelności i terminowości realizacji zleconych zadań publicznych oraz sposób rozliczenia otrzymanych dotacji.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Jastarni, pokój nr 101 lub telefonicznie 58 6751 925.

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Pokrywka-Klein 10-01-2019 14:08:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emilia Pokrywka-Klein 08-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Emilia Pokrywka-Klein 10-01-2019 14:10:00