Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Jastarnia
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

BURMISTRZ JASTARNI OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW PRZY SĄDZIE OKRĘGOWYM W GDAŃSKU W KADENCJI 2020-2023

BURMISTRZ JASTARNI
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW PRZY SĄDZIE OKRĘGOWYM W GDAŃSKU

W KADENCJI 2020-2023

Na podstawie pisma Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku znak Adm.0130-1/19 z dnia 13.05.2019r., działając w oparciu o art. 160 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52) Burmistrz Jastarni ogłasza nabór kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Wejherowie na kadencję 2020-2023.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:
prezesi sądów; stowarzyszenia; inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych; co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się do dnia 30 czerwca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jastarni przy ul. Potowej 24 w Biurze Obsługi Interesanta, pokój nr 101 (I piętro)  w godzinach pracy urzędu lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu) na adres urzędu.

Druk karty zgłoszenia kandydatów na ławników i załączniki można pobrać ze strony www.bip.jastarnia.pl lub w Urzędzie Miejskim w Jastarni przy ul. Portowej 24, w pok. Nr 101.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika należy dołączyć:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby (koszt ponosi Skarb Państwa)
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiany władzy rodzicielskiej, a także władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika (koszt ponosi kandydat na ławnika)
 5. 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego
 6. do zgłoszenia dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizacją społeczną lub zawodową dołącza się aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji (koszt ponosi Skarb Państwa)
 7. do zgłoszenia dokonanego przez obywateli dołącza się, listę osób zawierającą imię, nazwisko, nr PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszającej kandydata.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: Biuro Rady Miejskiej Jastarni 58 6751 921                                                                                                               

                                                                                                                          /-/ Burmistrz Jastarni

                                                                                                                           Tyberiusz Narkowicz

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 karta-zgloszenia-kandydata-na-lawnika.doc (DOC, 58KB) 2019-05-30 10:25:34 7 razy
2 osw-kandydata-przestepstwo.doc (DOC, 31KB) 2019-05-30 10:25:34 6 razy
3 osw-kandydata-wladza-rodzicielska.doc (DOC, 30KB) 2019-05-30 10:25:34 4 razy
4 LISTA OSÓB POPIERAJĄCYCH.doc (DOC, 38KB) 2019-05-30 10:25:34 9 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Świątczak 30-05-2019 10:25:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tyberiusz Narkowicz 30-05-2019
Ostatnia aktualizacja: Ewa Świątczak 30-05-2019 12:00:12