Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Jastarnia
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Jastarnia po 1 lutego 2020 roku

   

  • Dlaczego wprowadzamy zmiany od 1 lutego 2020r. ?

Wprowadzonym w drugiej połowie 2013 r. gminnym systemem gospodarowania odpadami objęliśmy wszystkie frakcje wytwarzanych odpadów komunalnych oraz rodzaje nieruchomości zabudowanych, w tym nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza rozliczane według ilości deklarowanych pojemników z odpadami. Wzrastające od dwóch lat koszty zagospodarowania odpadów wymagały coraz wyższych dopłat do systemu. We wrześniu 2019 r. weszła w życie kolejna zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W obecnym brzmieniu ustawa dopuszcza jedynie selektywny sposób zbierania odpadów, reguluje również wysokość maksymalnych opłat, które gmina może pobierać przy rozliczaniu według ilości deklarowanych pojemników z odpadami. Zmiany w uchwałach gminy muszą wprowadzić do września 2020 r., ale Gmina Jastarnia ze względu na tradycyjnie ustalony do 1 lutego 2020 r. termin składania kolejnych deklaracji wprowadziła zmiany szybciej. Wzrost kosztów zagospodarowania odpadów, zmiany systemowe w ustawie, a przede wszystkim nierealnie ustalone maksymalne stawki za pojemnik wymusiły wprowadzenie zmian w systemie gospodarowania odpadami w gminie.

  • Dlaczego z systemu wyłączyliśmy nieruchomości, na których prowadzona jest wyłącznie działalność gospodarcza ?

Nieruchomości, na których prowadzona jest wyłącznie działalność gospodarcza,  nazywane formalnie w ustawie i uchwałach „nieruchomościami, na których niezamieszkują mieszkańcy” obciążane są dotychczas za odebrane odpady według ilości deklarowanych pojemników z odpadami. Ustawa uzależniła kwotę jaką gmina może pobrać za odebrany pojemnik w ramach systemu gospodarowania odpadami od przeciętnego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę w rodzinie. Z odpowiednich przeliczeń wynika, że za pojemnik 120 litrowy nie można pobrać opłaty wyższej niż 5,90 zł podczas, gdy na naszym terenie rynkowa cena za odebranie odpadów zmieszanych zgromadzonych w takim pojemniku wynosi netto od 43,00 do 55,00 zł. Wyłączenie tych nieruchomości z gminnego systemu gospodarowania odpadami oznacza również zakończenie możliwości przekazywania nadmiaru selektywnie zebranych odpadów do PSZOK w Jastarni. Utrzymanie dotychczasowych zasad odbierania odpadów z nieruchomości niezamieszkałych wymagałoby aby gmina, a tym samym podatnicy pokrywali różnicę w kosztach gospodarowania odpadami z innych przychodów.

  • Dlaczego dla nieruchomości zamieszkałych (zabudowanych budynkiem mieszkalnym) zmieniliśmy wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami na 8,00 zł za metr zużytej wody?

Dotychczas obowiązująca stawka za odbieranie i zagospodarowanie odpadać komunalnych mieszkańców gminy ustalona została w październiku 2013 r. Przez ponad sześć lat obowiązywania ustalonego wówczas poziomu opłat gminie udawało się utrzymać spójność systemu, pomimo konieczności corocznego zasilania go z innych przychodów. Deficyt stanowiący różnice pomiędzy kosztami prowadzenia przez Gminę Jastarnia gospodarki odpadami i uzyskanymi wpływami z opłat wynosił odpowiednio: w roku 2014 - 236.006,36 zł, w roku 2015 - 280.150,36 zł, w roku 2016 - 517.369,81 zł, w roku 2017 - 85.865,05 zł, w roku 2018 - 121.549,60 zł, w roku 2019-287.00.00 zł. Od dwóch lat gwałtownie wzrastają koszty przyjęcia odpadów do instalacji ich przetwarzania. Ze względu na ograniczony popyt zebrane selektywnie odpady opakowaniowe, nazywane kiedyś „surowcami wtórnymi” nie stanowią już źródła dochodów lecz kosztów. Wzrost opłat środowiskowych (o 140 zł przez dwa ostatnie lata) i wynagrodzeń pracowniczych (wzrost płacy minimalnej) również podnosi koszt transportu i zagospodarowania. Narastające koszty wymusiły zmianę opłat za gospodarowanie odpadami ponoszonych przez mieszkańców. Dla nieruchomości zamieszkałych od 1 lutego 2020 r. ustalono stawkę w wysokości 8,00 zł za metr zużytej wody. W miejscowościach o podobnym charakterze turystycznym, Władysławowie i Łebie stawki te wynoszą 8,20 zł za metr zużytej wody. W dalszym ciągu w ramach tej opłaty od mieszkańców odbierane będą odpady selektywnie zbierane i zmieszane, a nadmiar selektywnie zebranych odpadów mieszkańcy mogą przekazywać do PSZOK w Jastarni. Dla takich nieruchomości dedykowana jest prosta deklaracja DOGOK – 2.

  • Dlaczego zmieniliśmy terminy i sposoby wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Dotychczasowy termin wnoszenia opłat powodował, że gmina dla dotrzymania terminów płatności faktur regulowała należności za usługi odbioru i zagospodarowania odpadów z wpływów pochodzących ze źródeł innych niż wnoszone przez mieszkańców opłaty. Obowiązujący obecnie termin do 10 – dnia miesiąca zmieni dotychczasową sytuację. Ustawa zobowiązała gminy do gromadzenia opłat z gospodarowania odpadami na wydzielonych rachunkach bankowych. Dla opłat wnoszonych przelewami na konto Gminy Jastarnia dedykowany jest rachunek w banku PeKaO S.A. nr 85 1240 1268 1111 0010 5121 6123. Osoby wnoszące opłaty bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Jastarni korzystać mogą również ze znajdującego się kasie terminala płatniczego.  

  • Dlaczego gminnym systemem gospodarowania odpadami objęte są nieruchomości „mieszane”?

Nieruchomości „mieszane” to takie, na których oprócz budynków mieszkalnych znajdują się obiekty, w których na stałe lub okresowo prowadzona jest działalność gospodarcza.  Nieruchomości te nazywane są formalnie w ustawie i uchwałach „nieruchomościami, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części niezamieszkują mieszkańcy”. Praktycznie na terenie gminy, chociażby ze względu na sezonowy wynajem kwater większość nieruchomości zalicza się do nieruchomości „mieszanych”. Oddzielenie na jednej nieruchomości odpadów wytworzonych przez stałych mieszkańców gminy, zamieszkujących na niej turystów, klientów sklepu czy baru albo pracowników punktu usługowego czy wypożyczalni jest praktycznie niewykonalne. Dlatego nieruchomości „mieszane” nadal objęte są gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

  • Jakie opłaty ponoszą właściciele nieruchomości „mieszanych”?

Zgodnie z ustawą dla świadczących usługi hotelarskie, w tym wynajem kwater gmina może naliczać opłatę za odbieranie odpadów tak jak dla mieszkańców w oparciu o ilość zużytej wody. W ramach naliczonej w ten sposób opłaty z nieruchomości odbierane będą odpady selektywnie zbierane i zmieszane. Jednocześnie zgodnie z ustawą od prowadzących na terenie nieruchomości „mieszanej” działalność inną niż hotelarska opłata za odbieranie odpadów obliczana jest na podstawie liczby odebranych pojemników. Ponieważ jak napisano wyżej dopuszczona ustawą  wysokość opłaty jest zdecydowanie zbyt niska w stosunku do kosztów odbioru odpadów osoby prowadzące działalność płacą osobno za odebrane worki lub pojemniki z odpadami selektywnie zbieranymi i zmieszanymi. Mają również ograniczone możliwości przekazywania nadmiaru selektywnie zebranych odpadów do PSZOK w Jastarni. Dla takich nieruchomości dedykowana jest bardziej rozbudowana deklaracja DOGOK – 1.

  • Jak będą odbierane odpady bezpośrednio z nieruchomości objętych gminnym systemem?

Odpady odbierane będą tak jak dotychczas w dniach wskazanych w publikowanym w Informatorze i na stronach Urzędu Miejskiego. Odpady selektywnie zbierane w workach i zmieszane w pojemnikach odbierane będą przez wykonawcę usługi bezpośrednio z nieruchomości. Od lutego 2020 r. nie wystawiamy worków z selektami na ulicę! Przygotowane do odbioru worki należy zgromadzić na własnej posesji przy bramie. Worki z selektywnie zebranymi odpadami pochodzącymi z działalności gospodarczej zawierają zwykle odpady różniące się od odpadów pochodzących z gospodarstw domowych. Za worki z tego rodzaju odpadami opłatę wnosi prowadzący działalność gospodarcza. Wykonawca usługi może odmówić odebrania odpadów  od mieszkańca, jeżeli zawierają odpady wskazujące na pochodzenie z działalności gospodarczej. 

  • Jak będą odbierane odpady w PSZOK z nieruchomości objętych gminnym systemem?

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zwany w skrócie PSZOK co do zasady przeznaczony jest dla mieszkańców prowadzących gospodarstwa domowe na terenie gminy. Rodzaje przyjmowanych selektywnie zbieranych odpadów oraz ograniczenia ilościowe przyjmowanych odpadów określa uchwała rady gminy. Dla odpadów powstających w gospodarstwach domowych ograniczenie obejmuje wyłącznie odpady budowlane i opony. PSZOK nie przyjmuje odpadów pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych. Odpady te różnią się od odpadów pochodzących z gospodarstw domowych pod względem rodzaju lub ilości. Operator PSZOK może odmówić odebrania selektywnie zebranych odpadów również od mieszkańca, jeżeli zawierają odpady wskazujące na pochodzenie z działalności gospodarczej. 

  • W jaki sposób należy gromadzić i przekazywać do zagospodarowania odpady komunalne?

Ostatnia zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła bezwzględny obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny obejmujący co najmniej odrębne gromadzenie odpadów szkła, papieru, tworzyw sztucznych , opakowań wielomateriałowych i odpadów ulegających biodegradacji. Jedynie pozostałość po wydzieleniu takich odpadów może być przekazywana do zagospodarowania jako odpady zmieszane. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów dotyczy wszystkich rodzajów nieruchomości, zarówno objętych jak i nie objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

  • Jakie działania muszą podjąć właściciele nie objętych systemem gminnym nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy?

Dla właścicieli takich nieruchomości sytuacja przypomina tę z przed roku 2013. Różnica polega na tym, że wykonawca usługi, z którym zamierzają zawrzeć umowę musi być wpisany do prowadzonego przez Burmistrza Jastarni rejestru przedsiębiorców (obecnie w rejestrze figuruje 12 przedsiębiorców), odpady muszą być gromadzone i przekazywane w sposób selektywny, przedsiębiorca podczas kontroli prowadzonej przez Burmistrza Jastarni musi posiadać dokumenty potwierdzające przekazywanie zgromadzonych odpadów komunalnych do instalacji zagospodarowania odpadów. Właściciel takiej nieruchomości obowiązany jest do przedłożenia w Urzędzie Miejskim zawartej umowy wraz z dokumentem potwierdzającym odbiory odpadów z nieruchomości.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Turzynska 22-01-2020 14:11:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Turzynska 22-01-2020
Ostatnia aktualizacja: Beata Turzynska 11-02-2020 09:19:35