Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Jastarnia
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wstępne ogłoszenie informacyjne - Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i posegregowanych odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Miasta Jastarnia oraz organizacja i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Jastarnia


Wstępne ogłoszenie informacyjne

Usługi gospodarki odpadami

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Urząd Miasta Jastarni
ul. Portowa 24
Punkt kontaktowy: Urząd Miasta Jastarni
Osoba do kontaktów: Jacek Świdziński
84-140 Jastarnia
POLSKA
Tel.: +48 586751999
E-mail: sp_upo@jastarnia.pl
Faks: +48 586752176

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.bip.jastarnia.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Ogólne usługi publiczne

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II.B: Przedmiot zamówienia (dostawy lub usługi)

II.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i posegregowanych odpadów komunalnych
z nieruchomości na terenie Gminy Miasta Jastarnia oraz organizacja i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Jastarnia.

II.2)Rodzaj zamówienia oraz miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne

Gmina Miasto Jastarnia.

Kod NUTS PL63

II.3)Informacje na temat umowy ramowej

Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej: nie

II.4)Krótki opis rodzaju oraz ilości lub wartości dostaw lub usług:

Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i posegregowanych odpadów komunalnych
z nieruchomości na terenie Gminy Miasta Jastarnia i ich transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) oraz organizacja i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Jastarnia.

Szacunkowy koszt bez VAT: 3 237 459,26 PLN

Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90533000, 90511200, 90513100

II.6)Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 05.03.2013r.
II.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8)Informacje dodatkowe:

Usługi muszą być świadczone w oparciu o:

 • ustawę z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391),

 • uchwałę nr XXVI/182/2012 Rady Miasta Jastarnia z 29.10.2012 r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Jastarni, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (DZ. URZ. WOJ. 2013.30),

 • uchwałę nr XXVI/183/2012 Rady Miasta Jastarnia z 29.10.2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Jastarnia (DZ. URZ. WOJ. 2012.4601),

 • uchwałę nr XXVI/184/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 29.10.2012 r. w sprawie
  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DZ. URZ. WOJ. 2012.4604),

 • uchwałę nr XXVII/212/2012 Rady Miasta Jastarnia z 26.11.2012 r. w sprawie miany uchwały nr XXVI/183/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 29.10.2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Jastarnia (DZ. URZ. WOJ. 2012.4603).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.2)Informacje dodatkowe:

Prowadzący Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) musi spełniać następujące wymagania:

 • lokalizacja na terenie miejscowości Jastarnia (lokalizacja nie może być uciążliwa dla otoczenia i sprzeczna z ustaleniami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego),

 • zapewnianie odbioru od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Jastarni selektywnie zbieranych odpadów komunalnych w następujących grupach: szkło, papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz metale, komunalne odpady zielone ulegające biodegradacji, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz akumulatory i świetlówki, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony, powstające w gospodarstwach domowych zużyte chemikalia, odpady budowlane i rozbiórkowe powstające w gospodarstwach domowych, popioły i żużle z urządzeń grzewczych,

 • posiadanie tytułu prawnego do terenu w postaci odpisu aktu notarialnego lub umowy najmu/dzierżawy,

 • posiadanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Burmistrza Miasta Jastarni,

 • posiadanie zaświadczenia o wpisie w Rejestrze Działalności Regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta Jastarni w zakresie odbioru odpadów komunalnych,

 • posiadanie zezwolenia na zbieranie lub transport odpadów wydanego przez właściwy organ administracji na podstawie ustawy z 27.4.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r., nr 185, poz. 1243 z późn. zm.),

 • uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych wynikających z ustaw prawo budowlane i prawo wodne umożliwiających działanie PSZOK nie później niż od 01.07.2013 r.

VI.3)Informacje na temat ogólnych ram prawnych

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 10.01.2013

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Helena Dahl 15-01-2013 10:50:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Dahl 15-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Helena Dahl 15-01-2013 10:50:39