Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Jastarnia
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wstępne ogłoszenie informacyjne - Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i posegregowanych odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Miasta Jastarnia oraz organizacja i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Jastarnia


Wstępne ogłoszenie informacyjne

Usługi gospodarki odpadami

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Urząd Miasta Jastarni
ul. Portowa 24
Punkt kontaktowy: Urząd Miasta Jastarni
Osoba do kontaktów: Jacek Świdziński
84-140 Jastarnia
POLSKA
Tel.: +48 586751999
E-mail: sp_upo@jastarnia.pl
Faks: +48 586752176

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.bip.jastarnia.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Agencja/urząd regionalny lub lokalny

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Ogólne usługi publiczne

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II.B: Przedmiot zamówienia (dostawy lub usługi)

II.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i posegregowanych odpadów komunalnych
z nieruchomości na terenie Gminy Miasta Jastarnia oraz organizacja i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Jastarnia.

II.2)Rodzaj zamówienia oraz miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne

Gmina Miasto Jastarnia.

Kod NUTS PL63

II.3)Informacje na temat umowy ramowej

Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej: nie

II.4)Krótki opis rodzaju oraz ilości lub wartości dostaw lub usług:

Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i posegregowanych odpadów komunalnych
z nieruchomości na terenie Gminy Miasta Jastarnia i ich transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) oraz organizacja i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Jastarnia.

Szacunkowy koszt bez VAT: 3 237 459,26 PLN

Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90533000, 90511200, 90513100

II.6)Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 05.03.2013r.
II.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.8)Informacje dodatkowe:

Usługi muszą być świadczone w oparciu o:

 • ustawę z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391),

 • uchwałę nr XXVI/182/2012 Rady Miasta Jastarnia z 29.10.2012 r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Jastarni, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (DZ. URZ. WOJ. 2013.30),

 • uchwałę nr XXVI/183/2012 Rady Miasta Jastarnia z 29.10.2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Jastarnia (DZ. URZ. WOJ. 2012.4601),

 • uchwałę nr XXVI/184/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 29.10.2012 r. w sprawie
  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DZ. URZ. WOJ. 2012.4604),

 • uchwałę nr XXVII/212/2012 Rady Miasta Jastarnia z 26.11.2012 r. w sprawie miany uchwały nr XXVI/183/2012 Rady Miasta Jastarnia z dnia 29.10.2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Jastarnia (DZ. URZ. WOJ. 2012.4603).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.2)Informacje dodatkowe:

Prowadzący Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) musi spełniać następujące wymagania:

 • lokalizacja na terenie miejscowości Jastarnia (lokalizacja nie może być uciążliwa dla otoczenia i sprzeczna z ustaleniami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego),

 • zapewnianie odbioru od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Jastarni selektywnie zbieranych odpadów komunalnych w następujących grupach: szkło, papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz metale, komunalne odpady zielone ulegające biodegradacji, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz akumulatory i świetlówki, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony, powstające w gospodarstwach domowych zużyte chemikalia, odpady budowlane i rozbiórkowe powstające w gospodarstwach domowych, popioły i żużle z urządzeń grzewczych,

 • posiadanie tytułu prawnego do terenu w postaci odpisu aktu notarialnego lub umowy najmu/dzierżawy,

 • posiadanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Burmistrza Miasta Jastarni,

 • posiadanie zaświadczenia o wpisie w Rejestrze Działalności Regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta Jastarni w zakresie odbioru odpadów komunalnych,

 • posiadanie zezwolenia na zbieranie lub transport odpadów wydanego przez właściwy organ administracji na podstawie ustawy z 27.4.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r., nr 185, poz. 1243 z późn. zm.),

 • uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych wynikających z ustaw prawo budowlane i prawo wodne umożliwiających działanie PSZOK nie później niż od 01.07.2013 r.

VI.3)Informacje na temat ogólnych ram prawnych

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 10.01.2013

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Helena Dahl 15-01-2013 10:50:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Dahl 15-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Helena Dahl 15-01-2013 10:50:39