Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic na terenie Gminy Jastarnia od dnia 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.


Jastarnia: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic na terenie Gminy Jastarnia od dnia 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.
Numer ogłoszenia: 52606 - 2012; data zamieszczenia: 22.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Jastarni , ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia, woj. pomorskie, tel. 58 675 19 99; 675 19 30, faks 58 6752176.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jastarnia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic na terenie Gminy Jastarnia od dnia 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenia usług przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic na terenie Gminy Jastarnia od dnia 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do istotnych postanowień umowy. Dostarczona energia musi spełniać parametry jakościowe - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93 z 29.05.2007 r., poz. 623). Sumaryczna moc zamówienia wynosi130 kW..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5, 65.30.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.04.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Aktualna koncesja na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Możliwe jest zawarcie aneksu do umowy jedynie w przypadku: 1. zmiany wynagrodzenia określonego w cenniku przez Wykonawcę, po zatwierdzeniu w/w cennika przez URE; informacja o takiej zmianie powinna wpłynąć do Zamawiającego z miesięcznym wyprzedzeniem, 2. zwiększenia zapotrzebowania mocy o 20%.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.jastarnia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Jastarni, ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia, pokój 304.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.03.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Jastarni, ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia, pokój 101.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

0x01 graphic

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 45.KB) 2012-02-23 12:07:33 45.KB 496 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz.pdf (PDF, 130KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-02-23 12:07:33 130KB 10 razy
2 skład komisji przetargowej.pdf (PDF, 69.KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-02-23 12:09:26 69.KB 5 razy
3 Formularz ofertowy z załącznikami.pdf (PDF, 59.KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-02-23 12:12:25 59.KB 6 razy
4 Formularz cenowy.pdf (PDF, 42.KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-02-23 12:12:42 42.KB 9 razy
5 Istotne postanowienia umowy.pdf (PDF, 49.KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-02-23 12:13:05 49.KB 6 razy
6 Załącznik nr 1 do istotnych postanowień umowy.pdf (PDF, 26.KB) 2012-02-23 12:13:25 26.KB 4 razy
7 24_02_2012_13_39_52_Załącznik nr 1 do istotnych postanowień umowy.pdf (PDF, 26.KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-02-24 13:39:52 26.KB 4 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Wyjaśnienia z24.02.2012.pdf (PDF, 28.KB) 2012-02-24 13:37:15 28.KB 466 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Konkel 23-02-2012 12:07:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Konkel 22-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Konkel 24-02-2012 13:39:52