Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Jastarnia
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego na potrzeby projektu partnerskiego pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej - Partnerstwo Gminy Miasta Jastarni

 

Jastarnia, 18.10.2016 r.

 

 

Zapytanie ofertowe

 

Gmina Miasto Jastarnia zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na opracowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego na potrzeby projektu partnerskiego planowanego do realizacji w ramach działania 8.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium wykonalności, wniosku aplikacyjnego na potrzeby projektu partnerskiego pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej - Partnerstwo Gminy Miasta Jastarni obejmującego projekty z terenu gmin: Jastarnia, Władysławowo, Puck, Kosakowo. Opracowania muszą być zgodne z wytycznymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Po przekazaniu dokumentacji Zamawiającemu wykonawca będzie zobowiązany dostosować ją niezwłocznie do wymagań formalnych i merytorycznych instytucji oceniającej dokumentację na wszystkich etapach oceny.

2. Ogólne warunki umowy: zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego.

 

3. Termin wykonania zamówienia: do 20.12.2016 r.

 

4. Warunki zapłaty: Rozliczenie finansowe z Wykonawcą nastąpi na podstawie protokołu odbioru prac, w terminie 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego poprawnie sporządzonej faktury.

 

5. Opis sposobu obliczania ceny: Przewiduje się rozliczenie z Wykonawcą w oparciu o cenę ryczałtową, którą Wykonawca wyliczy dla całego zakresu, wymaganych przez Zamawiającego opracowań i czynności.

 

6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty z podaniem znaczenia kryterium i sposobu oceny ofert:

1) Kryterium dostępu, na którego spełnienie przedstawić należy:

- udokumentowane doświadczenie w przygotowaniu w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej jednej aplikacji, zakończonej uzyskaniem dofinansowania, składającej się z minimum: studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego opracowanych na potrzeby partnerskiego projektu inwestycyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którym wystąpiło co najmniej trzech partnerów.

Doświadczenie należy udokumentować w tabeli w załączniku nr 2 oraz poprzez dołączenie do oferty dokumentów potwierdzających należytą realizację przedmiotowych usług.

Oferty niespełniające powyższego kryterium dostępu lub dla których nie załączono dokumentów potwierdzających ich realizację nie będą rozpatrywane.

2) Kryterium oceny ofert: Cena - waga 100%

7. Termin składania ofert: do 25.10.2016 r., godz. 10:00.

Oferty, z wykorzystaniem opracowanego przez Zamawiającego formularza (zał. nr 1) wraz
z załącznikami, należy składać osobiście, przesłać pocztą, kurierem lub dostarczyć w inny sposób, na adres: Urząd Miasta Jastarni, ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia, Biuro Obsługi Interesanta ( pok. 101 ). Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie (opakowaniu) gwarantującej zachowanie poufności jej treści (uniemożliwiające zapoznanie się z jej treścią) oraz zabezpieczającej nienaruszalność, do wyznaczonego terminu otwarcia. Koperta (opakowanie) winna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy (pieczęć lub adnotacja odręczna). Koperta (opakowanie) powinna zawierać także następujący opis:

„Oferta na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach osi 8 RPO WP 2014-2020. Nie otwierać przed dniem 25.10.2016 r., godz. 10:00”.

8. Osoby upoważnione do udzielania informacji w sprawie zapytania ofertowego:

Jacek Świdziński, tel. 58 675 19 19

Helena Dahl, tel. 58 675 19 30

9. Załączniki:

Załącznik nr 1 - formularz oferty,

Załącznik nr 2 - doświadczenie oferenta,

Załącznik nr 3 - projekt umowy.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 

 

Burmistrz Jastarni

Tyberiusz Narkowicz

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Treść zapytania została zmieniona 21.10.2016 r. Poniżej aktualna treść zapytania.

 

Jastarnia, 21.10.2016 r.

                                                                                                                                   

Zapytanie ofertowe

 

Gmina Miasto Jastarnia zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na opracowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego na potrzeby projektu partnerskiego planowanego do realizacji w ramach działania 8.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium wykonalności, wniosku aplikacyjnego na potrzeby projektu partnerskiego pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej - Partnerstwo Gminy Miasta Jastarni obejmującego projekty z terenu gmin: Jastarnia, Władysławowo, Puck, Kosakowo. Opracowania muszą być zgodne z wytycznymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Po przekazaniu dokumentacji Zamawiającemu wykonawca będzie zobowiązany dostosować ją niezwłocznie do wymagań formalnych i merytorycznych instytucji oceniającej dokumentację na wszystkich etapach oceny.

2. Ogólne warunki umowy: zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego.

 

3. Termin wykonania zamówienia: do 20.12.2016 r.

 

4. Warunki zapłaty: Rozliczenie finansowe z Wykonawcą nastąpi na podstawie protokołu odbioru prac, w terminie 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego poprawnie sporządzonej faktury.

 

5. Opis sposobu obliczania ceny: Przewiduje się rozliczenie z Wykonawcą w oparciu o cenę ryczałtową, którą Wykonawca wyliczy dla całego zakresu, wymaganych przez Zamawiającego opracowań i czynności.

 

6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty z podaniem znaczenia  kryterium i sposobu oceny ofert:

1) Kryterium dostępu, na którego spełnienie przedstawić należy:

- udokumentowane doświadczenie w przygotowaniu w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej jednej aplikacji, zakończonej uzyskaniem dofinansowania lub aplikacji, która przeszła z wynikiem pozytywnym ocenę formalną wniosku dokonaną przez Instytucję Zarządzającą, składającej się z minimum: studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego opracowanych na potrzeby partnerskiego projektu inwestycyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w którym wystąpiło co najmniej trzech partnerów.

Doświadczenie należy udokumentować w tabeli w załączniku nr 2 oraz poprzez dołączenie do oferty dokumentów potwierdzających należytą realizację przedmiotowych usług.

Oferty niespełniające powyższego kryterium dostępu lub dla których nie załączono dokumentów potwierdzających ich realizację nie będą rozpatrywane.

2) Kryterium oceny ofert: Cena – waga 100%

7. Termin składania ofert: do 25.10.2016 r., godz. 10:00.

Oferty, z wykorzystaniem opracowanego przez Zamawiającego formularza (zał. nr 1) wraz
z załącznikami, należy składać osobiście, przesłać pocztą, kurierem lub dostarczyć w inny sposób, na adres: Urząd Miasta Jastarni, ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia, Biuro Obsługi Interesanta ( pok. 101 ). Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie (opakowaniu) gwarantującej zachowanie poufności jej treści (uniemożliwiające zapoznanie się z jej treścią) oraz zabezpieczającej nienaruszalność, do wyznaczonego terminu otwarcia. Koperta (opakowanie) winna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy (pieczęć lub adnotacja odręczna). Koperta (opakowanie) powinna zawierać także następujący opis:

„Oferta na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach osi 8 RPO WP 2014-2020”. Nie otwierać przed dniem 25.10.2016 r., godz. 10:00”.

8. Osoby upoważnione do udzielania informacji w sprawie zapytania ofertowego:

Jacek Świdziński, tel. 58 675 19 19

Helena Dahl, tel. 58 675 19 30

9. Załączniki:

Załącznik nr 1 - formularz oferty,

Załącznik nr 2 - doświadczenie oferenta,

Załącznik nr 3 - projekt umowy.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

                                                                                                      Burmistrz Jastarni

                                                                                                    Tyberiusz Narkowicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Załączniki do zapytania ofertowego.docx (DOCX, 149KB) 2016-10-18 13:23:05 149KB 23 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Załączniki do zapytania ofertowego po zmianach z 21.10.2016 r..docx (DOCX, 151KB) 2016-10-21 14:47:38 151KB 237 razy
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 Zapytanie ofertowe po zmianach z 21.10.2016 r..pdf (PDF, 41.KB) 2016-10-21 14:47:38 41.KB 1 raz
2 21_10_2016_14_51_22_Zapytanie ofertowe po zmianach z 21.10.2016 r..pdf (PDF, 41.KB) 2016-10-21 14:51:22 41.KB 238 razy
Wynik postępowania
1 WYNIKI.pdf (PDF, 58.KB) 2016-11-07 09:31:04 58.KB 265 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Helena Dahl 18-10-2016 13:23:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Helena Dahl 18-10-2016
Ostatnia aktualizacja: Helena Dahl 07-11-2016 09:31:04