Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała nr XIV/95/2011 Rady Miasta Jastarni w sprawie podatków i opłat lokalnych obowiązujących na terenie Miasta Jastarni Natalia Sikora 2012-03-13 11:56:06 edycja dokumentu
Uchwała nr XVII/119/2012 Rady Miasta Jastarni w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia (ul. Mickiewicza cz. dz. nr 10/22) Natalia Sikora 2012-03-13 11:55:48 edycja dokumentu
Uchwała nr XVII/120/2012 Rady Miasta Jastarni w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia (ul. Braci Kłosów cz. dz. 57/6) Natalia Sikora 2012-03-13 11:55:38 edycja dokumentu
Uchwała nr XVII/121/2012 Rady Miasta Jastarni w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia (ul. Stelmaszczyka dz. nr 55/3) Natalia Sikora 2012-03-13 11:55:28 edycja dokumentu
Uchwała nr XVII/122/2012 Rady Miasta Jastarni w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jurata (ul. Wojska Polskiego cz. dz. nr 51/8) Natalia Sikora 2012-03-13 11:55:20 edycja dokumentu
Uchwała nr XVII/123/2012 Rady Miasta Jastarni w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarnia (ul. ks. Sychty cz. dz. nr 87) Natalia Sikora 2012-03-13 11:55:10 edycja dokumentu
Uchwała nr XVII/124/2012 Rady Miasta Jastarni w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Jastarni (ul. Sportowa dz. nr 184) Natalia Sikora 2012-03-13 11:55:01 edycja dokumentu
Uchwała nr XVII/125/2012 Rady Miasta Jastarni w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w Jastarni (ul. Bałtycka dz. nr 63/1) Natalia Sikora 2012-03-13 11:54:51 edycja dokumentu
Uchwała nr XVII/126/2012 Rady Miasta Jastarni w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w Jastarni (ul. Bałtycka dz. nr 63/5) Natalia Sikora 2012-03-13 11:54:42 edycja dokumentu
Uchwała nr XVII/127/2012 Rady Miasta Jastarni w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w Jastarni (ul. Bałtycka dz. nr 63/4) Natalia Sikora 2012-03-13 11:54:34 edycja dokumentu
Uchwała nr XVII/127/2012 Rady Miasta Jastarni w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w Jastarni (ul. Bałtycka dz. nr 63/4) Natalia Sikora 2012-03-13 11:54:25 edycja dokumentu
Uchwała nr XVII/128/2012 Rady Miasta Jastarni w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w Jastarni (ul. Rybacka dz. nr 2/80) Natalia Sikora 2012-03-13 11:54:16 edycja dokumentu
Uchwała nr XVII/129/2012 Rady Miasta Jastarni w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Natalia Sikora 2012-03-13 11:54:06 edycja dokumentu
Uchwała nr XVII/130/2012 Rady Miasta Jastarni w sprawie wydawania gazety samorządowej Natalia Sikora 2012-03-13 11:53:58 edycja dokumentu
Uchwała nr XVII/131/2012 Rady Miasta Jastarni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Jastarnia na 2012 rok Natalia Sikora 2012-03-13 11:53:47 edycja dokumentu
Uchwała nr XVI/118/2012 Rady Miasta Jastarni w sprawie zatwierdzenia planu pracy - kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jastarnia na 2012rok Natalia Sikora 2012-03-13 11:53:19 edycja dokumentu
Uchwała nr XVI/117/2012 Rady Miasta Jastarni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rybołówstwa i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Jastarnia na 2012 rok Natalia Sikora 2012-03-13 11:53:10 edycja dokumentu
Uchwała nr XVI/116/2012 Rady Miasta Jastarni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Turystyki i Sportu Rady Miasta Jastarnia na 2012 rok Natalia Sikora 2012-03-13 11:53:02 edycja dokumentu
Uchwała nr XVI/115/2012 Rady Miasta Jastarni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarki Miejskiej i Budżetu Rady Miasta Jastarnia na 2012 rok Natalia Sikora 2012-03-13 11:52:52 edycja dokumentu
Uchwała nr XVI/114/2012 Rady Miasta Jastarni w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/94/2011 Rady Miasta Jastarni z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Jastarni Natalia Sikora 2012-03-13 11:52:44 edycja dokumentu
Uchwała nr XVI/113/2012 Rady Miasta Jastarni w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalne Natalia Sikora 2012-03-13 11:52:38 edycja dokumentu
Uchwała nr XVI/113/2012 Rady Miasta Jastarni w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalne Natalia Sikora 2012-03-13 11:52:30 edycja dokumentu
Uchwała nr XVI/112/2012 Rady Miasta Jastarni w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastarni za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym, organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Miasto Jastarnia Natalia Sikora 2012-03-13 11:52:21 edycja dokumentu
Uchwała nr XVI/111/2012 Rady Miasta Jastarni w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastarnia na lata 2012?2019 Natalia Sikora 2012-03-13 11:52:14 edycja dokumentu
Uchwała nr XVI/110/2012 Rady Miasta Jastarni w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jastarnia na rok 2012 Natalia Sikora 2012-03-13 11:52:06 edycja dokumentu
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jastarni w 2012 roku Natalia Sikora 2012-03-13 11:51:43 edycja dokumentu
Protokół z posiedzenia komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z dnia 17.02.2012 r. Natalia Sikora 2012-03-13 11:51:35 edycja dokumentu
Organizacje pozarządowe Natalia Sikora 2012-03-13 11:51:21 edycja dokumentu
Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia Natalia Sikora 2012-03-13 11:51:08 edycja dokumentu
Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym Natalia Sikora 2012-03-13 11:50:56 edycja dokumentu
Wniosek o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych Natalia Sikora 2012-03-13 11:50:48 edycja dokumentu
Regulamin przyznawania stypendiów Miasta Jastarnia Natalia Sikora 2012-03-13 11:50:31 edycja dokumentu
Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego Natalia Sikora 2012-03-13 11:50:20 edycja dokumentu
Wyprawka szkolna na rok szkolny 2011/2012 Natalia Sikora 2012-03-13 11:50:12 edycja dokumentu
Ogłoszenie dotyczące pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendnium szkolne Natalia Sikora 2012-03-13 11:50:05 edycja dokumentu
Postanowienie Burmistrza Miasta Jastarni o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) Natalia Sikora 2012-03-13 11:49:50 edycja dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie systemu prowadzącego zrzut i rozprowadzanie wód deszczowych z terenu skanalizowanego miejscowości Jurata Natalia Sikora 2012-03-13 11:49:41 edycja dokumentu
Decyzja Burmistrza Miasta Jastarni o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 216 w Jastarni Natalia Sikora 2012-03-13 11:49:31 edycja dokumentu
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych, Trakt Św. Wojciecha 43/45, 80-044 Gdańsk Natalia Sikora 2012-03-13 11:49:17 edycja dokumentu
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Usługi Transportowe Robert Lewicki, Trzy Gracki 8, 84-107 Starzyno Natalia Sikora 2012-03-13 11:49:05 edycja dokumentu