Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Jastarnia
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacje dla mieszkańców

Od 1 lipca 2021 roku wniosek o świadczenie Dobry Start 300+ dla ucznia możesz złożyć TYLKO elektronicznie:

- na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS;

- przez bankowość elektroniczną;

- na portalu empatia.mpips.gov.pl.

Jeśli nie posiadasz profilu PUE, przyjdź na spotkanie z ekspertem ZUS w dniach 23 lub 30 lipca 2021 r. w  godz. 9-14 do Urzędu Miejskiego w Jastarni biuro nr 207.


 

Marszałek Województwa Pomorskiego zachęca do wypełnienia ankiety,

Wyniki ankiety będą źródłem dla Audytu Krajobrazowego i znajdą odzwierciedlenie w planowaniu lokalnym, chroniąc krajobraz.      4 września 2018 r. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę o sporządzeniu audytu, powierzając jej wykonanie Dyrektorowi Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego. Sposób prowadzenia prac reguluje rozporządzenie Rady Ministrów  z 11 stycznia 2019 r. Poza szeregiem analiz eksperckich cennym źródłem informacji w zakresie np. tożsamości i swojskości krajobrazu są wskazówki i opinie mieszkańców.

ANKIETA

Tylko zwrot ankiet w odpowiedniej liczbie, a także odpowiedzi z każdej miejscowości województwa pozwolą na spełnienie warunków reprezentatywności badania dlatego prosimy o przychylność i udział. Dla gminy, w której zostanie wypełnione najwięcej ankiet (proporcjonalnie do liczby mieszkańców) przygotowany zostanie materiał promocyjny, dotyczący walorów krajobrazowych wskazanych prze jej mieszkańców.


 

POWSZECHNE SZCZEPIENIA PRZECIWKO COVID-19

Mieszkańcy Powiatu Puckiego dzwoniąc pod numer telefonu 58 727 06 68 będą mogli zarejestrować się na szczepienie powszechne przeciwko COViD-19.

Infolinia rejestracyjna Starostwa Powiatowego w Pucku czynna będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00. Szczepienia będą odbywać się w Punkcie Szczepień Powszechnych w Powiatowym Ośrodku Sportu Młodzieżowego,

ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 18, 84-100 Puck


 

 

 

 

 

 


Ogłoszenie - wynajem szkoły na lata 2021-2023


OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU


Ankieta badawcza PRZESTRZEŃ W POLSKICH PORTACH MORSKICH - PORT JASTARNIA


 

                               Uwaga seniorzy 70 +

 

Jeśli jesteś seniorem 70 + i potrzebujesz, aby ktoś zrobił Ci zakupy, wyprowadził psa lub zakupił leki, zgłoś się po pomoc.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiło Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów, a działania prowadzone są w ramach programu WSPIERAJ SENIORA.

Osoby w wieku 70 + (w wyjątkowych sytuacjach osoby młodsze), które w trakcie trwania epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie zabezpieczyć sobie artykułów pierwszej potrzeby, mogą zadzwonić pod nr 22 505 11 11.

Szczegóły programu zamieszczone są na stronie: https://wspierajseniora.pl/

 Formularz dla wolontariusza https://cas.mrpips.gov.pl/wolontariusz/formularz

Do współpracy zapraszamy także wolontariuszy, którzy zechcą pomóc seniorom z naszej gminy.


Pismo Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku w sprawie aplikacji.

Jesteś na obowiązkowej kwarantannie domowej? Pobierz i zainstaluj w swoim telefonie aplikację „Kwarantanna domowa”. Korzystanie z niej to Twój OBOWIĄZEK!


Informacja o funkcjonowaniu Straży Miejskiej w Jastarni

w związku z wprowadzeniem szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych .

Na podstawie polecenia Wojewody Pomorskiego z dnia 12 października 2020r. Straż Miejska w Jastarni pełni służbę patrolową i dokonuje interwencji w oparciu o dyspozycje Policji. Zgłoszenia należy obecnie kierować do Komisariatu Policji w Juracie tel. 58 675 20 07 lub na numer alarmowy 112. Sprawy związane z wyłączną kompetencją straży miejskich realizowane będą w terminie wynikającym z aktualnej sytuacji organizacyjnej jednostki.

Burmistrz Jastarni

 


BURMISTRZ JASTARNI INFORMUJE:

przyjmowanie interesantów przez Burmistrza w czwartek

od godz. 1500 do godz. 1700.


Kontrole zawartych umów przez właścicieli nieruchomości niezabudowanych budynkami mieszkalny

W konsekwencji zmian ustawowych Gmina Jastarnia od stycznia 2020 r. przestała odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (m.in.: urzędy, szkoły, sklepy, hotele, bary, restauracje, parkingi, lokale usługowe, w tym apartamenty pod wynajem). Właściciele takich nieruchomości obowiązani są do  zawarcia indywidualnej umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do, prowadzonego przez Burmistrza Jastarni, rejestru działalności regulowanej. Umowa ta musi mieć charakter pisemny. Koszty oraz częstotliwość odbioru odpadów zależą od ustaleń umowy zawartej z przedsiębiorcą odbierającym odpady. Właściciele takich nieruchomości nie wnoszą już opłat na rzecz Gminy Jastarnia. Właściciele takich nieruchomości nie są uprawnieni do przekazywania nadmiaru odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Jastarni. Wszystkich wytwarzających odpady na terenie gminy obowiązuje selektywne gromadzenie i zagospodarowanie odpadów.

W myśl przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Burmistrzowi Jastarni przysługuje prawo prowadzenia kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości niezamieszkanych obowiązków w zakresie gromadzenia i zagospodarowania odpadów komunalnych. Podczas kontroli właściciele nieruchomości obowiązani są do przedłożenia uprawnionym przedstawicielom gminy kopii aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych oraz dokumentów potwierdzających wykonanie zleconej usługi np. faktur i dowodów opłat za usługę. W celu realizacji obowiązku, właściciele wyżej wymienionych nieruchomości, winni dostarczyć  do Urzędu Miejskiego w Jastarni: kopie umowy wraz z dowodem opłaty za usługę. Można to zrobić osobiście w budynku Urzędu Miejskiego ul. Portowa 24, pokój 305,  lub elektronicznie wysyłając zeskanowany dokument na adres mailowy: gospodarkaodpadami@jastarnia.pl .

Brak posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych, skutkować może nałożeniem kary grzywny na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z art. 10 ust. 3 w/w ustawy, postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1  i 2 prowadzone jest w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Uchylanie się od obowiązku nałożonego przez ustawodawcę na właścicieli nieruchomości niezamieszkanych skutkować będzie wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną, na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 1 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

„Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Powiatu Puckiego do roku 2035″

Ankieta dla mieszkańców powiatu puckiego


 

Miejska Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje:

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” prowadzi bezpłatny, całodobowy telefon dla osób doznających przemocy domowej i dla świadków przemocy pod numerem 800-12-00-02. Działa także poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info Ponadto, w poniedziałki w godz. 13:00-15:00 można skonsultować się z psychologiem korzystając z komunikatora Skype (pogotowie.niebieska.linia). Z pomocy z wykorzystaniem Skype mogą korzystać także osoby posługujące się językiem migowym.

Terapia stacjonarna lub telefoniczna p. Mariusz Sadowski 509-514-582

Grupa Wsparcia A.A. "Kotwica" prowadzi spotkania w środy o godz. 17.30 w salce katechetycznej.

 
 

Urząd Miejski w Jastarni informuje:

że na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pucku w zakładce Aktualności znajdują się aktualne informacje.

https://pssepuck.pis.gov.pl/


Wezwania wydane na podstawie art. 32 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) osobom do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca do 30 kwietnia 2020 r. tracą ważność.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Oraz Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r.


 

Urząd Miejski w Jastarni informuje:

że na stronie Ministerstwa Zdrowia znajdują się aktualne informacje.

 https://www.gov.pl/web/zdrowie/


Urząd Miejski w Jastarni informuje:

Nie ma obowiązku rejestrowania działalności w innej ewidencji niż CEIDG.

Wpisy i zmiany w CEIDG są bezpłatne!


Kwalifikacja 2020


Zmiany w odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a odpady powstają


Transmisja z Sesji Rady Miejskiej Jastarni


Uwaga, na stronie dostępne są nowe regulaminy i wnioski o przyznanie stypendiów, nagród i wyróżnień:

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW I NAGRÓD GMINY JASTARNIA

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW, NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ GMINY JASTARNIA ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE

WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIÓW, NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ

 


UPRZEJMIE INFORMUJEMY
że na stronie http://www.pogodynka.pl/ można zapoznać się z aktualnymi Komunikatami Pogodowymi


MPWiK „EKOWIK” Sp. z o.o. we Władysławowie informuje, że na terenie działalności Spółki stopniowo zostaje wprowadzony system zdalnego elektronicznego odczytu wodomierza głównego. W związku z powyższym, w celu dokonania bieżącego rozliczenia wody bezpowrotnie zużytej, prosimy Odbiorców posiadających liczniki ogrodowe o miesięczne podawanie stanów ww. liczników telefonicznie na numer 58 6741 566 wew. 2, lub drogą elektroniczną na adres handlowy@ekowik.com.pl

Z góry serdecznie dziękujemy.
Jednocześnie informujemy, że raz na kwartał odbędzie się kontrola wodomierza ogrodowego przez pracownika Spółki.


Odpady medyczne wytworzone w gospodarstwach domowych


GRUZ I BUDOWLANE MATERIAŁY IZOLACYJNE

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Klaudia Budzisz 12-02-2019 12:24:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Klaudia Budzisz 12-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Aleksandra Arendt 01-09-2021 15:11:28