Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Jastarnia
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic na terenie Gminy Jastarnia od dnia 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.


Jastarnia: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic na terenie Gminy Jastarnia od dnia 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.
Numer ogłoszenia: 52606 - 2012; data zamieszczenia: 22.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Jastarni , ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia, woj. pomorskie, tel. 58 675 19 99; 675 19 30, faks 58 6752176.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jastarnia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic na terenie Gminy Jastarnia od dnia 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenia usług przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic na terenie Gminy Jastarnia od dnia 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do istotnych postanowień umowy. Dostarczona energia musi spełniać parametry jakościowe - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93 z 29.05.2007 r., poz. 623). Sumaryczna moc zamówienia wynosi130 kW..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5, 65.30.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.04.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Aktualna koncesja na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Możliwe jest zawarcie aneksu do umowy jedynie w przypadku: 1. zmiany wynagrodzenia określonego w cenniku przez Wykonawcę, po zatwierdzeniu w/w cennika przez URE; informacja o takiej zmianie powinna wpłynąć do Zamawiającego z miesięcznym wyprzedzeniem, 2. zwiększenia zapotrzebowania mocy o 20%.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.jastarnia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Jastarni, ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia, pokój 304.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.03.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Jastarni, ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia, pokój 101.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

0x01 graphic

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogłoszenie o zamówieniu.pdf (PDF, 45.KB) 2012-02-23 12:07:33 45.KB 648 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz.pdf (PDF, 130KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-02-23 12:07:33 130KB 10 razy
2 skład komisji przetargowej.pdf (PDF, 69.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-02-23 12:09:26 69.KB 5 razy
3 Formularz ofertowy z załącznikami.pdf (PDF, 59.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-02-23 12:12:25 59.KB 6 razy
4 Formularz cenowy.pdf (PDF, 42.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-02-23 12:12:42 42.KB 9 razy
5 Istotne postanowienia umowy.pdf (PDF, 49.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-02-23 12:13:05 49.KB 6 razy
6 Załącznik nr 1 do istotnych postanowień umowy.pdf (PDF, 26.KB) 2012-02-23 12:13:25 26.KB 4 razy
7 24_02_2012_13_39_52_Załącznik nr 1 do istotnych postanowień umowy.pdf (PDF, 26.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2012-02-24 13:39:52 26.KB 4 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Wyjaśnienia z24.02.2012.pdf (PDF, 28.KB) 2012-02-24 13:37:15 28.KB 593 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Konkel 23-02-2012 12:07:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Konkel 22-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Konkel 24-02-2012 13:39:52