Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Jastarnia
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja o środowisku

UDZIELANIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

 

Informacje ogólne:

 • Każdy ma prawo do informacji o środowisku i jego ochronie w granicach określonych ustawą z 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska.
 • Organy administracji publicznej mają obowiązek udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie znajdujące się w ich posiadaniu lub dla nich przeznaczone, a także obowiązek prowadzenia Publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Udostępnieniem informacji o środowisku i jego ochronie jest:

 • ustne przekazanie informacji,
 • wgląd do danego dokumentu w siedzibie Urzędu,
 • umożliwienie sporządzenia kopii,
 • przesłanie kopii przez Urząd Miasta.

Odmowa udostępnienia informacji:

Burmistrz może w drodze decyzji odmówić dostępu do informacji, gdy:

 • wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych będących w trakcie opracowywania lub przeznaczonych do wewnętrznego komunikowania,
 • wniosek jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania lub jest sformułowany zbyt ogólnie.

Odmowa udostępnienia może także dotyczyć informacji stanowiących dane o wartości handlowej, zwłaszcza dane technologiczne podmiotu korzystającego ze środowiska, o ile ich ujawnienie mogłoby pogorszyć jego pozycję konkurencyjną. Dany podmiot musi jednak zwrócić się do urzędu z uzasadnionym wnioskiem i zastrzec ich wyłączenie z udostępniania.

Nie udostępnia się informacji:

 • gdy udostępnienie informacji mogłoby naruszyć przepisy o ochronie danych jednostkowych uzyskiwanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej, o których mowa w ustawie z 29.06.1995r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 1995r. Nr 88, poz. 439, z póĽn. zm.66), lub przepisy ustawy z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z póĽn. zm.67)
 • gdy informacja dotyczy:
  • spraw objętych toczącym się postępowaniem sądowym, dyscyplinarnym lub karnym, jeżeli ujawnienie informacji mogłoby zakłócić przebieg postępowania,
  • spraw będących przedmiotem praw autorskich oraz patentowych, jeżeli udostępnienie mogłoby naruszyć te prawa,
  • dokumentów lub danych dostarczonych przez osoby trzecie, jeżeli nie miały one obowiązku ich dostarczenia i złożyły zastrzeżenie o ich nieudostępnianiu,
  • przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych, co do których nie prowadzi się postępowania z udziałem społeczeństwa,
  • dokumentów lub danych, których ujawnienie mogłoby spowodować zagrożenie środowiska (chodzi np. o dane dotyczące miejsc lęgowych czy żerowisk rzadkich gatunków zwierząt).

Wymagane dokumenty:

informacja niewymagająca wyszukiwania, która może być przekazana w formie ustnej

 • bez wniosku

gdy jest konieczne wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub danych, przesłanie kopii pocztą

 • wniosek
 • nośnik elektroniczny dostarczony przez wnioskodawcę, jeżeli wnioskodawca będzie występował o sporządzenie kopii dokumentów lub danych na nośniku elektronicznym.

Miejsce złożenia wniosku:

Urząd Miasta Jastarni, 84-140 Jastarnia ul. Portowa 24

Biuro Obsługi Interesanta (pokój 101, I piętro)

 

Opłaty skarbowe:

NNie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 3 ustawy z 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635).

 

Opłaty za udostępnienie danych:

W odniesieniu do informacji o środowisku i jego ochronie, niezależnie od tego, czy są informacjami w rozumeiniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, obowiązują stawki opłat określone na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.

Bez opłat:

 • wyszukiwanie i przeglądanie w Urzędzie Miasta dokumentów wyszczególnionych w Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Za opłatą, gdy:

 • informacji należało wyszukać,
 • zostały sporządzone kopie dokumentów lub danych,
 • organ przesłał wnioskodawcy sporządzone kopie dokumentów lub danych.

Opłatę za udostępnienie informacji po jej ustaleniu należy wpłacić na konto Urzędu Miasta: BANK PEKAO S.A. V/O GDAŃSK 68 1240 2920 1111 0000 4499 0332 lub wpłacić w Kasie Urzędu Miasta.
Kasa jest czynna w godzinach: 8.00-13.00.

Wysłanie kopii dokumentów lub danych następuje po przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu opłacenia stawek za wyszukanie informacji oraz sporządzenie ich kopii. Opłatę za przesyłkę uiszcza się przy jej odbiorze.

 

Stawki opłat:

za wyszukiwanie informacji:

 • za informację wymagającą wyszukania do 10 dokumentów - 5 zł
 • za informację wymagającą wyszukania więcej niż 10 dokumentów - 5 zł + 0,5 zł za każdy kolejny dokument

za sporządzenie kopii dokumentów lub danych:

 • Format A4
  - 0,50 zł za stronę kopii czarno-białej
  - 1,50 zł za stronę kopii kolorowej
 • Format A3 - opłata jak za kopię formatu A4 x 2
 • Format A2 - opłata jak za kopię formatu A4 x 4
 • Format A1 - opłata jak za kopię formatu A4 x 8
 • Format A0 - opłata jak za kopię formatu A4 x 16
 • Dla celów nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej - opłata jak za kopię formatu A4 x 0,5;

za przesłanie informacji drogą pocztową:

wg obowiązującego cennika usług pocztowych Poczty Polskiej za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej:

 • zwiększoną o 2 zł w przypadku kopii dokumentów lub danych w formie wydruku lub kserokopii;
 • zwiększoną o 5 zł w przypadku kopii dokumentów lub danych na nośniku elektronicznym dostarczonym przez wnioskodawcę.

 

Termin załatwienia sprawy:

 • gdy nie jest konieczne wyszukanie informacji - niezwłocznie
 • gdy udostępnienie dotyczy dokumentów, o których informacje znajdują się w Publicznie dostepnym wykazie danych - w dniu złożenia wniosku
 • gdy udostępnienie dotyczy informacji, które należy wyszukać - bez zbędnej zwłoki, nie pózniej niż w ciągu miesiąca od daty otrzymania wniosku, lub do dwóch miesięcy, gdy wniosek dotyczy skomplikowanej sprawy.

 

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Ochrony Środowiska (pokój 305, III piętro), tel: (58) 675-19-32

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Jastarni - odwołanie należy przesłać na adres Urzędu Miasta lub złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w godzinach pracy Urzędu.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 25.02.2003r. w sprawie stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobie uiszczania opłat (Dz.U. z 2010r. Nr 215, poz. 1415).
 • Ustawa z 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Natalia Sikora 24-02-2012 12:36:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Natalia Sikora 24-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Natalia Sikora 24-02-2012 12:36:05