Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Jastarnia
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XVI/113/2012 Rady Miasta Jastarni w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalne


UCHWAŁA Nr XVI/113/2012

RADY MIASTA JASTARNIA

z dnia 23 stycznia 2012 rok

 

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej .

 

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.)

 

Rada Miasta Jastarnia

uchwala, co następuje:

 

§ 1

Określa się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jastarnia.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

Przewodniczący RM Jastarnia

Kohnke Wojciech

 

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z zapisem art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek określić tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych.

Inicjatywa lokalna stanowi formę współpracy gminy z jej mieszkańcami w celu wspólnego zrealizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

Mieszkańcy gminy bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych mogą złożyć wniosek o realizację inicjatywy lokalnej w zakresie zadań określonych wskazaną ustawą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XVI/113/2012

Rady Miasta Jastarnia z dnia 23.01.2012 r.

 

 

Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 

§ 1

1. Inicjatywa lokalna w rozumieniu niniejszej uchwały to forma współpracy jednostki samorządu terytorialnego z jej mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej Gminy.

2. Celem podejmowania inicjatyw lokalnych jest realizacja przedsięwzięć polepszających warunki życia mieszkańców, na rzecz których podjęte zostały inicjatywy.

 

§ 2

1. Z inicjatywą lokalną mogą wystąpić mieszkańcy Gminy Jastarnia bezpośrednio bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536), zwanej dalej „ustawą”.

2. Podmioty wymienione w ust. 1, zwane dalej „Inicjatorem”, mogą inicjować przedsięwzięcia służące wyłącznie zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty gminy, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.).

 

§ 3

1. W ramach inicjatywy lokalnej mogą być realizowane zadania publiczne wymienione w art. 19 b ust. 1 ustawy.

 

§ 4

1. Współudział Inicjatora w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, zgodnie z art. 19 e ustawy, może polegać na świadczeniu pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych.

2. Wysokość udziału Gminy i Inicjatora w zadaniach publicznych realizowanych w ramach inicjatyw lokalnych oraz zasady rozliczania poniesionych nakładów będą ustalane każdorazowo w odrębnych umowach pomiędzy podmiotami.

 

§ 5

1. W celu rozpoczęcia postępowania wynikającego z inicjatywy lokalnej, Inicjator składa wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej do Urzędu Miasta Jastarni.

2. Wniosek powinien zawierać w szczególności:

1) nazwę i cel inicjatywy;

2) termin realizacji;

3) informacje o Inicjatorze;

4) miejsce wykonywania zadania;

5) opis inicjatywy: proponowany zakres rzeczowy zadania, wstępny harmonogram, dotychczas wykonane prace, opis kolejnych działań planowanych przy realizacji zadania;

6) określenie liczby osób, którym służyć będzie inicjatywa;

7) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji inicjatywy, w tym: koszt całkowity, wnioskowaną wysokość dofinansowania oraz planowany sposób jej wydatkowania;

8) oświadczenie o zgromadzonych środkach własnych;

9) informację o ewentualnych źródłach finansowania;

10) podpisy osób reprezentujących Inicjatora .

3. Do wniosku należy dołączyć:

1) w przypadku organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy - kopię odpisu z rejestru lub inny dokument potwierdzający status prawny Inicjatora;

2) w przypadku osób fizycznych lub grupy mieszkańców - oświadczenie woli Inicjatora dotyczące deklaracji udziału w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy społecznej.

4. Złożone wnioski będą rozpatrywane w ramach posiadanych środków finansowych w budżecie Gminy Jastarnia. W przypadku świadczeń rzeczowych przy rozpatrywaniu wniosków brane będą pod uwagę możliwości Gminy Jastarnia.

 

§ 6

1. Właściwa komórka organizacyjna Urzędu Miasta w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku:

1) dokonuje analizy wniosku oraz ustala okoliczności istotne co do możliwości realizacji zadania;

2) dokonuje oceny wniosku według kryteriów określonych w ust. 2;

3) przygotowuje propozycję uzasadnienia uwzględnienia lub odrzucenia wniosku.

2. Wniosek podlega ocenie przy zastosowaniu następujących kryteriów:

1) zgodność inicjatywy z potrzebami lokalnymi;

2) liczba osób popierających inicjatywę lokalną;

3) wysokość wkładu własnego Inicjatora w łącznych szacunkowych kosztach realizacji zadania;

4) wkład pracy społecznej zadeklarowany przez Inicjatora przy realizacji zadania;

5) wysokość ewentualnych kosztów eksploatacji, które ponosiłaby Gmina w trakcie realizacji zadania;

6) kompletność złożonych dokumentów.

3. Ostatecznego wyboru wniosków dokonuje Burmistrz Miasta Jastarni.

 

§ 7

1. W przypadku przyjęcia wniosku do realizacji Burmistrz Miasta Jastarni zawiera z Inicjatorem umowę na realizację przedsięwzięcia w ramach inicjatywy lokalnej.

2. Burmistrz Miasta Jastarni może odstąpić od wykonania umowy, jeżeli po jej zawarciu zostaną ujawnione nowe okoliczności uniemożliwiające realizację inicjatywy lokalnej bądź Inicjator nie wywiąże z zadeklarowanego wkładu własnego lub wkładu pracy społecznej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Natalia Sikora 24-02-2012 13:11:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Konkel 24-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Natalia Sikora 23-03-2012 13:40:38