Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Jastarnia
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Straż Miejska

pokój 102 (I piętro)  

Komendant Straży Miejskiej

mgr ELIGIUSZ WIRWIŃSKI

 

 

Do zadań Komendanta Straży Miejskiej należy:

 • Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych oraz dbałość o estetyczny wygląd obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, posesji prywatnych i ich otoczenia;

 • Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomoc w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;

 • Zabezpieczanie miejsca przestępstwa, wypadku lub innego podobnego zdarzenia przed zniszczeniem dowodów i śladów oraz osobami postronnymi, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalanie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia;

 • Prowadzenie rejestracji i ewidencji psów, wydawanie zezwoleń na posiadanie psów ras uznawanych za agresywne oraz organizowanie usuwania bezdomnych, porzuconych zwierząt do placówek opiekuńczych;

 • Sprawdzanie wykonywania zadań przez administratorów i gospodarzy budynków;

 • Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;

 • Oddziaływanie na służby miejskie odpowiedzialne za sprawne funkcjonowanie urządzeń komunalnych;

 • Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;

 • Podejmowanie działań wynikających z troski o dobro środowiska naturalnego;

 • Kontrola prawidłowego oznakowania dróg oraz egzekwowanie przestrzegania obowiązujących zasad ruchu drogowego w zakresie kompetencji określonych w przepisach;

 • Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach zapobiegawczych popełnianiu przestępstw, wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym.


 

Inspektor Straży Miejskiej

JERZY STACHOWICZ

 

 

Do zadań Inspektora Straży Miejskiej należy:

 • Kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych a także kontrola przestrzegania przepisów wynikających z uchwał Rady Miasta i jej organów;

 • Kontrola porządku w miejscach publicznych oraz estetycznego wyglądu obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, instytucji i zakładów pracy, posesji prywatnych i ich otoczenia;

 • Kontrola prawidłowości oznakowania ulic ( w tym znaków drogowych), oświetlenia ulic i posesji oraz estetyki napisów, miejsc plakatowania i ogłoszeń;

 • Kontrola wykonywania zadań i obowiązków przez administratorów i gospodarzy domów;

 • Kontrola zabezpieczenia prowadzonych w mieście prac interwencyjno-remontowych, ujawnianie nielegalnych budynków, robót budowlanych prowadzonych bez zabezpieczenia a także stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia mieszkańców;

 • Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i współpraca w tym zakresie ze Strażą Pożarną.

 • Ujawnianie przypadków niszczenia i zanieczyszczania środowiska, a w szczególności dewastacji drzewostanu, roślinności wydmowej, parków zieleni miejskiej oraz zanieczyszczania wód;

 • Oddziaływanie na służby miejskie odpowiedzialne za sprawne funkcjonowanie urządzeń komunalnych w kierunku zwiększenia efektywności ich działania;

 • Kontrola działalności handlowej i usługowej na terenie administracyjnym miasta, szczególnie pod kątem legalności a także przestrzegania przepisów sanitarnych i porządkowych na targowiskach publicznych i przyległych do nich obszarach;

 • Bieżące informowanie o:

           - zauważonych awariach w sieci telekomunikacyjnej, wodno-kanalizacyjnej i energetycznej – instytucji bezpośrednio

             powołanych do natychmiastowego  ich usuwania,

           - przestępstwach  - policji,

           - osobach nieprzytomnych lub innych potrzebujących natychmiastowej pomocy lekarskiej;

 • Zabezpieczanie miejsc zdarzeń wyżej wymienionych do czasu przybycia właściwych służb;

 • Współdziałanie z wyspecjalizowanymi organami kontroli tj.: Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Inspekcja Handlowa, Rejonowa Komenda Straży Pożarnych, Lasy Państwowe, Urząd Morski, Nadmorski Park krajobrazowy;

 • Dowożenie lub doprowadzenie osób będących w stanie nietrzeźwym do izby wytrzeźwień, jeżeli pozostawienie ich bez opieki zagrażałoby ich życiu lub zdrowiu;

 • Odbiór niepełnosprawnej młodzieży z Ośrodka Terapii Zajęciowej w Pucku;

 • Prowadzenie ewidencji psów;

 • Działania interwencyjne i prewencyjne;

 • Wydawanie zezwoleń na posiadanie psa rasy uznanej powszechnie za agresywna;

 • Organizowanie wywozu psów bezdomnych do schroniska.


 

Aplikant Straży Miejskiej

KATARZYNA WRÓBEL

 

 

Do zadań aplikanta Straży Miejskiej należy:

 

 • Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (teks jednolity Dz. U. 2013 poz. 1166).

 • Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2010 nr 182 poz. 1228).

 • Realizacja zadań wynikających z ustawy  z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U. 2012 poz. 461).

 • Przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacji (szkoły, instytucje).

 • Prowadzenie magazynu OC.

 • Zadania w zakresie szkolenia obronnego:

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego Dz.U. 2004 nr 16 poz. 150, z późn. zm.).

 • Zadania podmiotów leczniczych:

- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. 2013 nr 0 poz. 217),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 741).

Ponadto:

 • Administrowanie bezpieczeństwem informacji.

 • Przygotowywanie dokumentacji w postępowaniu administracyjnym w imieniu Burmistrza Miasta.

 • Realizowanie ustawy o ochronie danych osobowychz dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926).

 • Oddziaływanie na służby miejskie odpowiedzialne za sprawne funkcjonowanie urządzeń komunalnych w kierunku zwiększenia efektywności ich działania.

 • Kontrola działalności handlowej i usługowej na terenie administracyjnym miasta, szczególnie pod kątem legalności a także przestrzegania przepisów sanitarnych i porządkowych na targowiskach publicznych i przyległych do nich obszarach.

 • Kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych a także kontrola przestrzegania przepisów wynikających z uchwał Rady Miasta i jej organów.

 • Kontrola porządku w miejscach publicznych oraz estetycznego wyglądu obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, instytucji i zakładów pracy, posesji prywatnych i ich otoczenia.

 • Kontrola prawidłowości oznakowania ulic ( w tym znaków drogowych), oświetlenia ulic i posesji oraz estetyki napisów, miejsc plakatowania i ogłoszeń.

 • Kontrola wykonywania zadań i obowiązków przez administratorów i gospodarzy domów.

 • Kontrola zabezpieczenia prowadzonych w mieście prac interwencyjno-remontowych, ujawnianie nielegalnych budynków, robót budowlanych prowadzonych bez zabezpieczenia a także stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia mieszkańców.

 • Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i współpraca w tym zakresie ze Strażą Pożarną.

 • Ujawnianie przypadków niszczenia i zanieczyszczania środowiska, a w szczególności dewastacji drzewostanu, roślinności wydmowej, parków zieleni miejskiej oraz zanieczyszczania wód.

 • Bieżące informowanie o:

a)     zauważonych awariach w sieci telekomunikacyjnej, wodno-kanalizacyjnej i energetycznej – instytucji bezpośrednio powołanych do natychmiastowego  ich usuwania,

b)     przestępstwach  - bezpośredniemu przełożonemu  i policji,

c)     osobach nieprzytomnych lub innych potrzebujących natychmiastowej pomocy lekarskiej.

 • Zabezpieczanie miejsc zdarzeń wyżej wymienionych do czasu przybycia właściwych służb.

 • Współdziałanie z wyspecjalizowanymi organami kontroli tj.: Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Inspekcja Handlowa, Rejonowa Komenda Straży Pożarnych, Lasy Państwowe, Urząd Morski, Nadmorski Park Krajobrazowy.

 • Prowadzenie dokumentacji RSOW, książki pism wychodzących, kart MRD-5 itp. wg bieżących potrzeb.

 • Działania interwencyjne i prewencyjne.

 • Organizowanie pracy własnej w sposób zabezpieczający wykonanie przydzielonych zadań.

 • Wykonywanie powierzonych zadań zgodnie z poleceniem bezpośredniego przełożonego oraz obowiązującymi przepisami i zarządzeniami.

 • Informowanie bezpośredniego przełożonego o stanie prowadzonych spraw oraz o napotkanych trudnościach.

 • Przestrzeganie podstawowych zasad regulaminu pracy, regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Jastarni, obowiązujących zarządzeń, poleceń, instrukcji i innych obowiązujących aktów prawnych.

 • Stała dbałość o powierzone umundurowanie, sprzęt i mienie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Natalia Sikora 24-02-2012 13:31:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Natalia Sikora 24-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Klaudia Budzisz 12-02-2014 12:03:47