Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Jastarnia
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Portowej i ul. Mickiewicza obejmujący działkę nr 57 zatwierdzony uchwałą Rady Miasta Jastarni nr XXXIII/333/2001 z dnia 25.09.2001 r.


MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

teren położony przy ul. Portowej i ul. Mickiewicza obejmujący działkę nr 57

(Uchwała Rady Miasta Jastarnia w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastarni Nr XXXIII/333/2001 z dnia 2001-09-25 Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 47 poz. 701 z 2003 r.)

 

Na podstawie art. 26, art. 18 ust. 2, w związku z art. 7-12, art. 18-25, art. 27-29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89 poz. 415, zm. Z 1996 r. Dz. U. Nr 106 poz. 496 z 1997 r. Dz. U. Nr 111 poz. 726, Dz. U. Nr 133 poz. 855) oraz art. 18, ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (j.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622, z 1997 r. Dz. U. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 683, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775) Rada Miasta Jastarni uchwala co następuje:

 

§1

 1. Fragment terenu miasta o pow. 0.50 ha obejmujący działkę nr 57, w dotychczas obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem „211 J” przeznaczony na strażnicę Straży Granicznej, przeznacza się na funkcję usług administracji.

  1. Szczegółowe ustalenia przeznaczenia dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi:

 

UA - "teren usług administracji - rewaloryzacja i rekompozycja istniejącego obiektu poprzez adaptację na ratusz miejski. Architektura ratusza powinna mieć charakter reprezentacyjny.

Wszystkie obiekty budowlane i związane z nimi urządzenia należy zaprojektować w sposób zapewniający formę architektoniczną dostosowaną do krajobrazu naturalnego i kulturowego oraz do miejscowej tradycji budowlanej. Dopuszcza się realizację funkcji gastronomicznej i handlowej integralnie związanej z funkcją administracji, na powierzchni nie przekraczającej 10% całkowitej powierzchni użytkowej ratusza. W granicach działki należy zapewnić miejsca parkingowe w liczbie wyliczonej wg wskaźnika: 1 mp/100m2 pow. użytkowej.

W linii nabieżnika świetlnego wysokość przeszkód nie może przekroczyć 9 m licząc od poziomu wody. Punkt świetlny nabieżnika umieszczony będzie na wieży ratusza."

 

  1. Zasady obsługi komunikacyjnej:

Dojazd od ul. Portowej

 

  1. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

 1. zaopatrzenie w wodę - z istniejącej sieci miejskiej;

 2. odprowadzenie ścieków - do istniejącego miejskiego układu kanalizacji sanitarnej;

 3. zaopatrzenie w ciepło - z własnego źródła ciepła nieuciążliwego dla środowiska, z zastosowaniem oleju opałowego, energii elektrycznej lub gazu;

 4. odprowadzenie wód opadowych - powierzchniowo do gruntu w granicach działki;

 5. zaopatrzenie w energię elektryczną - z najbliższej rejonowo stacji trasformatorowej ułożonym w ziemi kablem 0,4 kV o przekroju nie mniejszym niż 120 AL;

 6. usuwanie odpadów stałych - do szczelnych pojemników usytuowanych na działce, wywożenie na miejsce wskazane przez Urząd Miasta.

 

  1. Zasady kształtowania zieleni:

Zieleń w granicach działki powinna mieć charakter parkowy. Drzewa wysokopienne należy sadzić w takiej odległości od granicy, aby nie zacieniały działek sąsiednich.

 

  1. Zasady wynikające z przepisów szczególnych:

Teren leży w pasie ochronnym wybrzeża morskiego, w Nadmorskim Parku Krajobrazowym oraz w strefie ochrony konserwatorskiej. Obowiązują tu uwarunkowania zawarte w:

- Ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. Nr 32 z 1991 r. ze zm.);

- Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1993 r. w sprawie określenia granic oraz szerokości pasa technicznego;

- Ustawie z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury i o muzeach (Dz. U. z dnia 21.02.1992 r. ze zm.);

- Decyzji z dnia 17 kwietnia 1979 r. o wpisaniu do rejestru zabytków nieruchomych województwa gdańskiego osad rybackich „Jastarnia-Bór” i „Jastarnia Pucka” pod nr 819;

- Rozporządzeniu nr 5/94 Wojewody Gdańskiego z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu, określenia granic parków krajobrazowych i utworzenia wokół nich otulin oraz wprowadzenia w nich zakazów i ograniczeń (Dz. Urz. Woj. Gd. Nr 27/94 poz. 139).

 

§2

Integralną częścią uchwały jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący działki nr 57 w mieście Jastarnia.

Na rysunku planu zastosowano następujące oznaczenia stanowiące obowiązujące elementy planu:

- granica opracowania planu

- linie rozgraniczające tereny o różnej funkcji lub różnych zasadach zagospodarowania

- nieprzekraczalne linie zabudowy

- tereny usług administracji

 

§3

Ustala się stawkę procentową służącą do naliczania opłaty z tytułu wzrostu wartości terenu przeznaczonego na funkcję administracji na 0%.

 

§4

W odniesieniu do obszaru objętego planem wymienionym w §1 tracą moc ustalenia miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Jastarni zatwierdzonego Uchwałą Nr XIII/46/91 Rady Miasta Jastarnia z dnia 29 kwietnia 1991 r.

 

§5

Zobowiązuje się Zarząd Miasta do:

- niezwłocznego przekazania niniejszej Uchwały Urzędowi Wojewódzkiemu.

 

§6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Gdańskiego z wyjątkiem §4, który wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwały.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Rys. 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf (PDF, 453.54Kb) 2012-03-20 13:21:48 1022 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Natalia Sikora 20-03-2012 13:21:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aleksandra Kryszczak 20-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Natalia Sikora 20-03-2012 13:40:01