Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Jastarnia
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała dot. dotacji na modernizację systemów grzewczych 2017

 

 

 

 

Uchwała Nr XXXII/274/2017

RADY MIEJSKIEJ JASTARNI

z dnia 23 lutego 2017 roku

 

 

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Jastarnia na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na modernizacji systemów grzewczych na terenie Gminy Jastarnia.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.446 ze zmianami) oraz art. 400 3 ust.2, ust. 4, ust. 5, ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zmianami) w związku z art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami)

 

Rada Miejska Jastarni uchwala co następuje:

 

§ 1

Przyjmuje się „Regulamin przyznawania, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Jastarnia na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na modernizacji systemów grzewczych na terenie Gminy Jastarnia” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jastarni.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

 

UZASADNIENIE.

 

Realizacja polityki klimatycznej Unii Europejskiej, w tym zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz dążenie do ograniczenia tzw. „niskiej emisji” uzasadnia podejmowanie działań wspierających wymianę niskosprawnych kotłów opalanych węglem na inne urządzenia do wytwarzania ciepła, w tym wykorzys-tujące energię ze źródeł odnawialnych. Na terenie Gminy Jastarnia dominująca formą zabudowy mieszkalnej jest budownictwo jednorodzinne. Aktualnie na poziomie funduszy krajowych i wojewódzkich nie ma programów wsparcia w tym zakresie adresowanych bezpośrednio do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych*. Przyjęcie gminnego programu datacji celowych na wymianę kotłów węglowych na inne źródła ciepła oraz niezbędną przebudowę instalacji grzewczych jest więc uzasadnione.

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Jastarni
nr XXXII/274/2017 z dnia 23 lutego 2017 r.

 

„Regulamin przyznawania, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Jastarnia na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na modernizacji systemów grzewczych na terenie Gminy Jastarnia”

 

 1. Regulamin określa zasady: przyznawania, udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizacje przedsięwzięć związanych z modernizacja systemów grzewczych w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych stanowiących własność osób fizycznych oraz w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe.

 2. Dotacja udzielana jest dla przedsięwzięć polegających na zastąpieniu kotła opalanego węglem innym urządzeniem grzewczym i obejmuje:

  1. zakup i montaż urządzenia wykorzystującego odnawialne źródła energii, takie jak pompy ciepła lub kotły opalane biomasą z zastrzeżeniem pkt.3;

  2. zakup i montaż kotła opalanego gazem albo olejem opałowym;

  3. zaprojektowanie i wykonanie wewnętrznych instalacji: centralnego ogrzewania (c.o.) oraz ciepłej wody użytkowej (c.w.u.).

 3. Dotacja na przedsięwzięcia polegające na zastąpieniu kotła opalanego węglem na kocioł opalany biomasą przyznawana jest wyłącznie na obszarach wiejskich Gminy Jastarnia to znaczy dla przedsięwzięć realizowanych w miejscowościach Kuźnica i Jurata.

 4. Kwota dotacji celowej dla danego przedsięwzięcia wynosi do 40 % udokumentowanych kosztów i w zależności od przyjętego przez inwestora rozwiązania wynosi do:

  1. dla wymiany kotła węglowego na pompę ciepła wraz z przebudową instalacji c.o. i c.w.u. w budynkach jednorodzinnych - 6.000,00 zł;

  2. dla wymiany kotła węglowego na pompę ciepła wraz z przebudową instalacji c.o. i c.w.u. w budynkach wielorodzinnych, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe - 12.000,00 zł;

  3. dla wymiany kotła węglowego na kocioł opalany gazem, olejem opałowym lub biomasą wraz z przebudową instalacji c.o. i c.w.u. w budynkach jednorodzinnych - 5.000,00 zł;

  4. dla wymiany kotła węglowego na kocioł opalany gazem, olejem opałowym lub biomasą wraz z przebudową instalacji c.o. i c.w.u. w budynkach wielorodzinnych, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe - 10.000,00 zł

 5. Jako budynek jednorodzinny przyjmuje się budynek posiadający jeden lub dwa lokale mieszkalne. Jako budynek wielorodzinny przyjmuje się budynek posiadający trzy lub więcej lokali mieszkalnych.

 6. Dofinansowanie nie obejmuje budynków wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności gospodarczej.

 7. Dofinansowanie przyznawane będzie wyłącznie dla zadań nierozpoczętych przed datą wejścia w życie uchwały Rady Miejskiej Jastarni w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Jastarnia na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na modernizacji systemów grzewczych na terenie Gminy Jastarnia.

 8. Dofinansowanie dotyczy wyłącznie tych zadań, które osiągną efekt ekologiczny wyrażony wielkością uzyskanej redukcji emisji substancji szkodliwych do atmosfery (pyłu zawieszonego i dwutlenku węgla).

 9. Kwota przyznanych dotacji nie może przekroczyć wysokości środków zaplanowanych na ten cel w budżecie gminy na dany rok oraz kwot pozyskanych z innych źródeł.

 10. Burmistrz Jastarni poprzez zamieszczenie na stronie internetowej o adresie: bip.jastarnia.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty ogłosi nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej określonej w ramach niniejszego regulaminu.

 11. W celu uzyskania dotacji należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Jastarni wniosek o udzielenie dofinansowania zgodny ze wzorem określonym zarządzeniem Burmistrza Jastarni.

 12. Wnioski niekompletne będą pozostawione bez rozpatrzenia. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie w kolejności złożenia kompletnego wniosku.

 13. Wnioski rozpatrywane będą do czasu wyczerpania puli środków zaplanowanych na ten cel w budżecie gminy na dany rok.

 14. Dofinansowania udziela się wnioskodawcy po zawarciu umowy z Burmistrzem Jastarni.

 15. Przyznane dofinansowanie przekazywane będzie w formie refundacji do udokumentowanych kosztów realizacji przedsięwzięcia.

 16. Wypłata dofinansowania nastąpi po złożeniu przez wnioskodawcę wniosku o wypłatę dofinansowania zgodnym ze wzorem określonym zarządzeniem Burmistrza Jastarni oraz przedłożenia dokumentów / dowodów poniesienia kosztów zakupu materiałów i usług w związku z realizacją przedsięwzięcia objętego umową. Wypłata dofinansowania nastąpi w formie przelewu na konto wnioskodawcy wskazane we wniosku w terminie do 21 dni od daty złożenie wniosku wraz z kompletem dokumentów.

 17. Gmina Jastarnia zastrzega sobie prawo kontroli przestrzegania przez beneficjenta warunków zawartej z gminą umowy o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych w okresie pięciu lat od daty wypłaty dofinansowania.

 18. Beneficjent, który w okresie pięciu lat od daty otrzymania dofinansowania dokona przebudowy zmodernizowanej instalacji grzewczej w celu zainstalowania źródła ciepła w postaci kotła opalanego węglem lub innym opałem o wysokiej emisji substancji szkodliwych do atmosfery obowiązany będzie do zwrotu otrzymanej dotacji wraz z odsetkami naliczanymi od daty jej otrzymania.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 SKMBT_C36417032014230.pdf (PDF, 1.21Mb) 2017-03-20 14:29:51 614 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Żelechowska 20-03-2017 14:29:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jacek Świdziński 23-02-2017
Ostatnia aktualizacja: Klaudia Budzisz 16-02-2018 13:45:51