Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Jastarnia
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW I NAGRÓD GMINY JASTARNIA


załącznik do Uchwały Nr XXXVI/327/2017

Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29.06.2017 r

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW I NAGRÓD GMINY JASTARNIA

§ 1

1. Do ubiegania się o stypendium lub nagrodę Gminy Jastarnia mają prawo uczniowie i studenci będący mieszkańcami Gminy Jastarnia.

2. Stypendia Gminy Jastarnia są przyznawane :

1) uczniom szkół podstawowych i gimnazjów;

2) uczniom szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych dla młodzieży;

3) studentom szkół wyższych o uprawnieniach szkół publicznych studiujących w trybie stacjonarnym - do ukończenia 26 roku życia.

3. Nagrody Gminy Jastarnia są przyznawane uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, studentom, będącym laureatami konkursów, festiwali, przeglądów oraz olimpiad ogólnopolskich lub międzynarodowych przynajmniej na szczeblu wojewódzkim, w każdej dziedzinie, osiągającym jednocześnie dobre wyniki w nauce i dobre zachowanie.

§ 2

1. Stypendium za naukę w szkole podstawowej i gimnazjum wynosi co najmniej 100 zł miesięcznie i jest przyznawane uczniom, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1) uczeń uzyskał w poprzednim roku szkolnym średnią ocen ze wszystkich przedmiotów wpisanych na świadectwie co najmniej 5,1;

2) uczeń uzyskał ze sprawowania ocenę przynajmniej bardzo dobrą;

3) uczeń jest laureatem kuratoryjnego konkursu przedmiotowego na szczeblu szkolnym i brał udział w tym konkursie na szczeblu przynajmniej powiatowym lub uczeń jest laureatem konkursu przedmiotowego lub artystycznego o charakterze indywidualnym, przynajmniej na szczeblu powiatowym;

4) § 2 ust. 1 pkt 3 nie dotyczy uczniów, którzy w roku szkolnym 2016/2017 ukończyli klasę pierwszą gimnazjum;

5) uczeń bierze aktywny udział w życiu szkoły lub lokalnej społeczności;

6) uczeń nie ubiega się lub nie uzyskuje stypendium w innej gminie niż gmina Jastarnia,

7) o stypendium mogą ubiegać się:

a) w roku 2017 uczniowie 2 i 3 klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych i uczniowie 2 i 3 klas gimnazjum;

b) w roku 2018 uczniowie 3 klasy gimnazjalnej w szkołach podstawowych i uczniowie 3 klasy gimnazjum oraz uczniowie 8 klasy szkoły podstawowej;

c) od roku 2019 uczniowie 8 klasy szkoły podstawowej.

2. Stypendium za naukę w szkołach ponagimnazjalnych i ponadpodstawowych wynosi co najmniej 150 zł miesięcznie i jest przyznawane uczniom, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1) uczeń uzyskał w poprzednim roku szkolnym średnią ocen ze wszystkich przedmiotów wpisanych na świadectwie co najmniej 4,75;

2) uczeń uzyskał ze sprawowania ocenę przynajmniej bardzo dobrą;

3) uczeń jest laureatem konkursu bądź olimpiady przedmiotowej przynajmniej na szczeblu szkolnym lub bierze aktywny udział w życiu szkoły albo lokalnej społeczności;

4) nie ubiega się lub nie uzyskuje stypendium w innej gminie niż gmina Jastarnia;

3. Stypendium naukowe dla studentów szkół wyższych wynosi co najmniej 200 zł miesięcznie i jest przyznawane studentom, których średnia ocen ze wszystkich egzaminów w każdym semestrze ostatniego roku akademickiego, zaliczonych w pierwszym terminie wyniosła co najmniej 4,3.

§ 3

1. Nagrody Gminy Jastarnia są wypłacane jednorazowo i wynoszą co najmniej 200 zł.

2. Uczeń lub student ma prawo ubiegać się jednocześnie o stypendium oraz nagrodę Gminy Jastarnia

§ 4

1. Z wnioskami o przyznanie stypendium lub nagrody Gminy Jastarnia występują:

1) kandydaci - wyłącznie w przypadku osób pełnoletnich;

2) rodzice lub opiekunowie prawni ucznia;

3) wychowawca klasy lub dyrektor szkoły.

2. Wnioski o przyznanie stypendium Gminy Jastarnia wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Jastarni do:

1) 30 września każdego roku - uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych,

2) 10 października każdego roku - studenci szkół wyższych.

3. Wnioski o przyznanie nagrody Gminy Jastarnia wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Jastarni do 10 października każdego roku.

4. Wnioski złożone po terminie rozpatrywane będą wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych, po złożeniu szczegółowego wyjaśnienia dot. przyczyn spóźnienia.

5. Wzory wniosków ustala w formie zarządzenia Burmistrz Jastarni.

6. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1) potwierdzone kserokopie świadectw,

2) dokumenty potwierdzające osiągnięcia oraz udział w konkursach, festiwalach, przeglądach i olimpiadach,

3) zaświadczenie z gminy w której uczeń jest zameldowany na stałe, iż nie ubiega się lub nie otrzymuje stypendium za wyniki w nauce w tej gminie - wymóg ten nie dotyczy uczniów zameldowanych na stałe na terenie gminy Jastarnia.

§ 5

1. Stypendia Gminy Jastarnia przyznawane są na okres dziesięciu miesięcy, od września do czerwca.

2. Stypendium wypłacane jest z dołu, w ostatnim roboczym dniu miesiąca.

3. W przypadku zaprzestania nauki stypendium nie przysługuje. O fakcie zaprzestania nauki osoba otrzymująca stypendium natychmiast powinna zawiadomić Urząd Miejski w Jastarni.

4. Warunkiem otrzymania stypendium za wyniki w ostatniej klasie szkoły podstawowej lub gimnazjum jest dostarczenie przez ucznia w terminie do 30 września dokumentu potwierdzającego kontynuację nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej.

5. Warunkiem otrzymania stypendium za wyniki w ostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej jest dostarczenie przez ucznia w terminie do 10 października dokumentu potwierdzającego kontynuację nauki w szkole wyższej o uprawnieniach szkół publicznych na studiach stacjonarnych.

§ 6

1. Wnioski o stypendia i nagrody opiniuje Komisja Stypendialna.

2. W skład Komisji Stypendialnej wchodzą:

1) Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Turystyki i Sportu Rady Miejskiej Jastarni - będący Przewodniczącym Komisji Stypendialnej,

2) Przewodniczący Rady Miejskiej Jastarni,

3) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jastarni,

4) przedstawiciel Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Jastarni,

5) przedstawiciel Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Jastarni,

6) pracownik Urzędu Miejskiego w Jastarni.

3. Posiedzenie Komisji zwołuje Przewodniczący, nie później niż do 30 października danego roku.

4. Osoby wymienione w § 6 ust.2 podlegają wyłączeniu z głosowania w sprawie wniosków dotyczących członków ich rodzin oraz osób wobec których pozostają w takim stosunku faktycznym, iż wynik głosowania może wpływać na ich prawa lub obowiązki.

5. Komisja składa Burmistrzowi Jastarni propozycję kwot przyznawanych stypendiów i nagród, w ramach środków zaplanowanych w budżecie Gminy Jastarnia, w formie protokołu, po rozpatrzeniu wniosków i przeprowadzonym głosowaniu zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 3 członków Komisji.

§ 7

1. Wyniki procedury kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Komisję zatwierdza Burmistrz Jastarni.

2. Lista osób, którym przyznano stypendia i nagrody Gminy Jastarnia, podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jastarni oraz w prasie lokalnej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Pokrywka-Klein 12-09-2017 08:37:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emilia Pokrywka-Klein 12-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Emilia Pokrywka-Klein 12-09-2017 08:37:55