Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Jastarnia
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW, NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ GMINY JASTARNIA ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE


załącznik do Uchwały Nr XXXVI/327/2017

Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29.06.2017 r

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW, NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ GMINY JASTARNIA ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE

§ 1

1. Regulamin określa zasady i tryb przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień Gminy Jastarnia dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz trenerów, którzy zajmowali się szkoleniem sportowców osiągających wybitne sukcesy .

2. Stypendia i nagrody Gminy Jastarnia, o których mowa w ust. 1 mogą być przyznawane osobom fizycznym będącym mieszkańcami Gminy Jastarnia.

3. Dyscyplinami sportu o istotnym znaczeniu dla Gminy Jastarnia są dyscypliny sportu, znajdujące się w wykazie polskich związków sportowych oraz dyscypliny sportu uprawiane w klubach sportowych działających na terenie Gminy Jastarnia.

§ 2

1. Stypendia dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym przysługują osobom spełniającym łącznie następujące warunki:

        1. członkom Kadry Narodowej;

2) sportowcom, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku zostali laureatami zawodów sportowych o randze wojewódzkiej, krajowej lub międzynarodowej.

2. Stypendia przyznaje się na czas przygotowania do zawodów o randze co najmniej ogólnopolskiej, nie dłużej niż na dziesięć miesięcy.

3. Stypendium wypłacane jest z dołu, w ostatnim roboczym dniu miesiąca i wynosi 200 zł miesięcznie.

§ 3

1. Nagrody za osiągnięte wyniki sportowe są przyznawane osobom, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku zostali laureatami zawodów sportowych o randze wojewódzkiej, krajowej lub międzynarodowej .

2. Nagroda jest wypłacana w kwocie maksymalnej przewidzianej dla zawodów o najwyższej randze, w której kandydat uzyskał tytuł laureata.

3. Nagroda dla sportowca jest wypłacana jednorazowo i w zależności od osiągnięć sportowca wynosi:

1) dla laureatów zawodów o randze mistrzostw wojewódzkich - 300 zł;

2) dla laureatów zawodów o randze mistrzostw Polski - 700 zł;

3) dla laureatów zawodów o randze mistrzostw Europy lub świata - 1500 zł.

4. Nagrodę otrzymać może również trener, który zajmował się szkoleniem zawodników osiągających wybitne sukcesy.

5. Nagroda dla trenera jest wypłacana jednorazowo i w zależności od osiągnięć zawodników wynosi:

1) za laureatów zawodów o randze mistrzostw wojewódzkich - 300 zł;

2) za laureatów zawodów o randze mistrzostw Polski - 700 zł;

3) za laureatów zawodów o randze mistrzostw Europy lub świata - 1500 zł.

§ 4

1. Wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe mogą może być przyznane sportowcom bądź trenerom.

2.  Wyróżnieniami są: statuetki, puchary, medale, strój lub sprzęt sportowy, dyplomy i listy gratulacyjne.

§ 5

1. Z wnioskami o przyznanie stypendiów, nagród i wyróżnień Gminy Jastarnia za osiągnięte wyniki sportowe występują:

1) kandydaci - wyłącznie w przypadku osób pełnoletnich,

2) rodzice lub opiekunowie prawni kandydata,

3) wychowawca klasy lub dyrektor szkoły,

4) trenerzy,

5) kluby sportowe, w którym zrzeszeni są zawodnicy.

2. Nagrody i wyróżnienia Gminy Jastarnia za osiągnięte wyniki sportowe dla sportowców i trenerów mogą zostać przyznane z inicjatywy Burmistrza Jastarni lub Rady Miejskiej Jastarni.

3. Wnioski o przyznanie stypendium, nagrody lub wyróżnienia Gminy Jastarnia za osiągnięte wyniki sportowe wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Jastarni do 10 października każdego roku.

4. Wnioski złożone w innym terminie rozpatrywane będą wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych.

5. Wzory wniosków ustala w formie zarządzenia Burmistrz Jastarni.

6. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1) potwierdzone kserokopie świadectw (w przypadku uczniów),

2) dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe oraz udział w zawodach,

3) dokument potwierdzający, że sportowiec jest członkiem kadry narodowej (w przypadku ubiegania się o stypendium).

7. Kandydat ma prawo ubiegać się jednocześnie o stypendium, nagrodę i wyróżnienie Gminy Jastarnia za osiągnięte wyniki sportowe.

§ 6

1. Wnioski o stypendia, nagrody i wyróżnienia opiniuje Komisja Stypendialna.

2. W skład Komisji Stypendialnej wchodzą:

1) Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Turystyki i Sportu Rady Miejskiej Jastarni - będący Przewodniczącym Komisji Stypendialnej;

2) Przewodniczący Rady Miejskiej Jastarni;

3) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jastarni;

4) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni;

5) pracownik Urzędu Miejskiego w Jastarni.

3. Posiedzenie Komisji Stypendialnej zwołuje Przewodniczący, nie później niż do 30 października danego roku lub, w przypadku złożenia wniosku w innym terminie, w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.

4. Osoby wymienione w § 6 ust.2 podlegają wyłączeniu z głosowania w sprawie wniosków dotyczących członków ich rodzin oraz osób wobec których pozostają w takim stosunku faktycznym, iż wynik głosowania może wpływać na ich prawa lub obowiązki.

5. Komisja składa Burmistrzowi Jastarni propozycję kwot przyznawanych stypendiów, nagród i wyróżnień, w ramach środków zaplanowanych w budżecie Gminy Jastarnia, w formie protokołu, po rozpatrzeniu wniosków i przeprowadzonym głosowaniu zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 3 członków Komisji.

§ 7

1. Wyniki procedury kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Komisję zatwierdza Burmistrz Jastarni.

2. Lista osób, którym przyznano stypendia i nagrody Gminy Jastarnia, podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jastarni oraz w prasie lokalnej.

§ 8

Zawodnika pozbawia się stypendium, jeżeli w okresie jego pobierania:

1) zaprzestał startów w zawodach lub treningów;

2) został ukarany karą dyscyplinarną przewidzianą w statucie danego związku sportowego lub w statucie klubu sportowego;

3) nie spełnia warunków, o których mowa w § 1 i § 2 ust. 1 pkt 1;

4) rażąco uchybił swojej godności lub naraził na szwank dobre imię Gminy Jastarnia, w tym w szczególności został zdyskwalifikowany lub pozbawiony praw zawodnika;

5) zrzekł się pobierania stypendium.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emilia Pokrywka-Klein 12-09-2017 08:39:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emilia Pokrywka-Klein 12-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Emilia Pokrywka-Klein 12-09-2017 08:39:17