Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Jastarnia
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej

 

OGŁOSZENIE  O  NABORZE  NA  WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE 

 

w Urzędzie Miejskim w Jastarni

Burmistrz Jastarni ogłasza nabór na  wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej.

I. Wymagania niezbędne, jakie powinni spełniać kandydaci:

 1. wykształcenie wyższe, kierunkowe ekonomia, rachunkowość,

 2. obywatelstwo polskie,

 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 4. niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
  lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,

 6. znajomość ustawy o samorządzie gminnym,

 7. praktyczna znajomość ustaw o finansach publicznych, rachunkowości, ordynacji podatkowej oraz o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

 8. biegła obsługa komputera, między innymi w środowisku WORD i EXCEL.

 

II. Wymagania dodatkowe:

 

 1. umiejętność sprawnej i efektywnej organizacji pracy,

 2. umiejętność czytania i interpretacji aktów prawnych, umiejętność logicznego myślenia,

 3. samodzielność w działaniu, skrupulatność oraz sumienność,

 4. komunikatywność i umiejętność współpracy,

 5. odporność na stres oraz umiejętność pracy pod presją czasu,

 6. preferowana osoba posiadająca doświadczenie zawodowe na w/wym. stanowisku .

 

III Zakres realizowanych zadań na stanowisku :

 1. bieżąca obsługa programu komputerowego związanego z systemem odbioru odpadów komunalnych,

 2. bieżące dokonywanie przypisów i odpisów na podstawie rejestrów wymiarów
  w programie komputerowym,

 3. bieżące księgowanie wpłat opłat z tytułu gospodarowania odpadami,

 4. dekretowanie i księgowanie wyciągów bankowych dotyczących gospodarki odpadami,

 5. dokonywanie niezbędnych uzgodnień księgowych,

 6. dokonywanie zwrotu nadpłat na indywidualne wnioski,

 7. dokonywanie przerachowań wpłat i nadpłat z Urzędu i na wnioski,

 8. uzgadnianie przypisów na dziennikach obrotów z rejestrami przypisów i odpisów,

 9. prowadzenie postępowań administracyjnych w stosunku do właścicieli nieruchomości, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie egzekwowania opłat,

 10. wykonywanie zadań w zakresie egzekucji należności w podatku od nieruchomości oraz za odbieranie i zagospodarowanie odpadów,

 11. terminowe wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych w zakresie podatku
  od nieruchomości oraz gospodarki odpadami,

 12. sporządzanie wykazów zaległości i nadpłat,

 13. sporządzanie kwartalnych sprawozdań Rb-N

 14. przygotowywanie danych do sprawozdań Rb-27S,

 15. współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska
  i innymi instytucjami w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

 

IV. Warunki zatrudnienia:

 1. Wymiar czasu pracy: cały etat

 2. Termin rozpoczęcia pracy: kwiecień/maj 2019r.

 3. Praca przy komputerze więcej niż 4 godziny dziennie.

 4. Pierwsza umowa o pracę z wyłonionym w naborze kandydatem zostanie zawarta
  na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące. Po tym okresie przewiduje się zawarcie umowy na czas nieokreślony.

V. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- życiorys - curriculum vitae (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu dotychczasowego zatrudnienia),

- kserokopie dyplomu ukończenia studiów,

- kserokopie świadectw pracy,

- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach (w przypadku ich posiadania),

- wypełniony kwestionariusz osobowy z fotografią,

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

- oświadczenie o posiadaniu pełnych zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.

- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ww. stanowisku.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów :

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w zaklejonej kopercie, opatrzonej imieniem i nazwiskiem z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jastarni przy
ul. Portowej 24, pokój nr 101 (Biuro Obsługi Interesanta) lub za pośrednictwem poczty
na adres Urzędu, w terminie do dnia 08 kwietnia 2019r. godz. 12.00. Oferty, które wpłyną
do Urzędu po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Zasady przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej:

 1. Procedura rekrutacyjna jest dwuetapowa. Pierwszy etap obejmuje analizę dokumentów aplikacyjnych. Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz zakwalifikowanych do dalszego postępowania, zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jastarni (bip.jastarnia.pl) oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

 2. Dalsze postępowanie polegać będzie na merytorycznej selekcji kandydatów, poprzez przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowy przeprowadzone zostaną
  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jastarni, przy ul. Portowej 24.

Dodatkowych informacji o naborze udziela Pan Adrian Baranowski - Sekretarz Miasta Jastarni, tel. 58/ 675-19-20.

 

 

 

 

 

VIII. Pozostałe informacje:

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

 2. Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych do dalszego etapu procesu naboru zostaną zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procedury naboru. Likwidacji dokumentów dokonuje Referat Administracyjno-Organizacyjny. Z czynności zniszczenia sporządza się protokół.

Wymagane dokumenty w procesie rekrutacji, czyli list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko ds. księgowości budżetowej, których przetwarzanie jest chronione na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) z własnoręcznym podpisem.

 

/-/ Burmistrz Jastarni

Tyberiusz Narkowicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Informacja o wyniku.pdf (PDF, 258.54Kb) 2019-04-09 14:28:14 518 razy
2 protokół.pdf (PDF, 257.46Kb) 2019-04-09 07:41:07 397 razy
3 Zarzadzenie Nr 89 2019.pdf (PDF, 281.82Kb) 2019-04-08 14:20:07 355 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Klaudia Budzisz 03-04-2019 09:57:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Adrian Baranowski 27-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Klaudia Budzisz 09-04-2019 14:28:14