Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Jastarnia
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XVI/110/2012 Rady Miasta Jastarni z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jastarnia na rok 2012


 

Uchwała Nr XVI/110/2012
Rady Miasta Jastarnia
z dnia 23 stycznia 2012 rok

 

w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Jastarnia na rok 2012

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

 

RADA MIASTA JASTARNIA uchwala co następuje :

 

§ 1

 

Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 20.501.722, z tego:

1) bieżące w wysokości 18.962.577 zł,

2) majątkowe w wysokości 1.539.145 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

 

§ 2

 

Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 22.992.281 , z tego:

1) bieżące w wysokości 17.629.738 zł,

2) majątkowe w wysokości 5.362.543 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2.

 

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 45.000 zł,

2) celową w wysokości - 256.000 zł,

z przeznaczeniem na:

- realizację zadań własnych gminy przez podmioty należące i nienależące do sektora

finansów publicznych. 150.000

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 52.000

- podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli 54.000.

 

 

§ 4

1. Deficyt budżetu w wysokości 2.490.559 zostanie pokryty przycho­dami pochodzącymi z wolnych

środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

 

 

§ 5

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.540.200 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.049.641 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 6

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na

sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000,00 zł.

 

§ 7

 

Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 uchwały.

 

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 300.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprze­daż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 290.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

 

§ 9

Ustala się dochody w wysokości 955.520 zł i wydatki w wysokości 955.520 zł na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

 

§ 11

Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.

 

§ 12

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 8.

 

§ 13

Ustala się dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 5.000oraz wydatki w wysokości 125.600 zł na zadania związane z ochroną środowiska.

§ 14

 

Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek

budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 15

 

Upoważnia się Burmistrza Miasta do :

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 Uchwały,

2) do dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i grupami w ramach działu,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 16

 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 17

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

 

Przewodniczący RM Jastarnia

Wojciech Kohnke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Załączniki do uchwały Rady Miasta.pdf (PDF, 1.32Mb) 2012-02-24 10:51:44 781 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Natalia Sikora 24-02-2012 10:51:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Boszke 24-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Natalia Sikora 13-03-2012 11:58:30