Pokaż ostatnio dodane
niesłyszący

+ wyszukiwanie zaawansowane

jastarnia Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Jastarni
www.jastarnia.pl

Biuletyn Informacji Publicznej bip.gov.pl Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta eWrota

Strona główna

Dane teleadresowe

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kuźnica

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

     Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z dnia 20 lipca 2010 r. Nr 130 poz. 871), oraz art. 30, art. 39 ust. 1 pkt 2-5, art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) i uchwały nr XXXI/181/2009 Rady Miasta Jastarni z dnia 25 lutego 2009 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kuźnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 13.10.2014r. do 3.11.2014r. w siedzibie Urzędu Miasta Jastarni, ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia (pok.305).

          Publiczna dyskusja nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24.10.2014r. w budynku Stacji Informacji Turystycznej w Kuźnicy przy ul. Hallera 1 A, o godz. 1500.

        Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Zgodnie z art. 39, ust. 1, pkt 3 i 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko uwagi można składać do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Jastarni, ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.11.2014 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Burmistrz Miasta Jastarni.     

                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                  Burmistrz Miasta Jastarni

 

                                                                                    Tyberiusz Narkowicz

 

KARTA DUŻEJ RODZINY

PYTANIA I ODPOWIEDZI>Natura 2000<


 
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W LISTOPADZIE 2014 ROKU

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Opłata za gospodarowanie odpadami

Opłatę można wnosić:

  • przelewem na rachunek bankowy gminy w Banku PeKaO S.A.
    nr 85 1240 1268 1111 0010 5121 6123.
    W treści przelewu należy podać swój adres, kwotę, tytuł przelewu: opłata za gospodarowanie odpadami -podać miesiąc, za który wnosimy opłatę oraz rok, adres nieruchomości, której dotyczy opłata.
  • Gotówką w kasie Urzędu Miasta Jastarnia, ul. Portowa 24, w dni robocze, w godzinach 800 – 1300 podając swój adres, kwotę, tytuł wpłaty: opłata za gospodarowanie odpadami - podać miesiąc, za który wnosimy opłatę oraz rok, adres nieruchomości, której dotyczy opłata.

 

Opłatę należy wnieść w wysokości określonej w złożonej deklaracji według zasady, że wpłacane kwoty zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych

[ podstawa prawna: art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z roku 2012 poz. 391 ze zmianami ) oraz art. 63 par.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa ( Dz. U. z roku 2012 poz. 749 ze zmianami )]

 

Szanowni mieszkańcy!

W związku ze zmianami wprowadzonymi do uchwał „śmieciowych” oraz informacjami, przekazywanymi do Urzędu Miasta w Jastarni przez firmę  PUK „KOMEX” Sp. z o. o., dotyczącymi aktualnego stanu  technicznego posiadanych przez mieszkańców pojemników, przeznaczonych do gromadzenia odpadów zmieszanych, prosimy abyście Państwo dokonali przeglądu swoich pojemników.

Należy zadbać, aby:

·        elementy transportowe pojemników: uchwyty lub kółka były kompletne i sprawne;

·        zaczepy umożliwiające mechaniczny rozładunek pojemnika do śmieciarki były kompletne;

·        pojemniki posiadały klapy zabezpieczające wnętrze przed opadami atmosferycznym.

 

Jeśli Państwa pojemniki nie spełniają wyżej wymienionych wymogów pracownicy firmy PUK „KOMEX” Sp. z o. o., zajmujący się odbiorem odpadów komunalnych, mają prawo odmówić wykonania usługi.


Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych z nieruchomości zamieszkanych i mieszanych na miesiąc

październik 2014 do pobrania


Archiwum poprzedniego Biuletynu Informacji Publicznej

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jastarni

Urząd Miasta Jastarni 84-140 Jastarnia ul. Portowa 24
Dni i godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30
Dni i godziny otwarcia kasy: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 13.00
Tel: (58) 675 19 99
Fax: (58) 675 21 76
E-mail: sp-upo@jastarnia.pl
Adres strony internetowej: www.jastarnia.pl
Numer rachunku bankowego: BANK PEKAO S.A. V/O GDAŃSK
68 1240 2920 1111 0000 4499 0332
NIP: 587-100-15-54
Regon: 000525234
Numer TERYT: 2211021
Kierownictwo:
Burmistrz Miasta - Tyberiusz Narkowicz
 
Z-ca Burmistrza  - mgr inż. Jacek Świdziński

Sekretarz Miasta - mgr Agnieszka Siebert

Skarbnik Miasta - mgr  Krzysztof Nadziejko
 
zminay METADANE - WYCIĄG Z REJESTRU ZMIAN
Akcja Osoba Data
Dodał dokument: Natalia Sikora 20-02-2012 11:45:50
Wytworzył dokument: Natalia Sikora 20-02-2012
Ostatnio zaktualizował: Klaudia Budzisz 16-10-2014 13:15:42
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia